Region Östergötland

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens planering och uppföljning

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden gör årligen en verksamhetsplan för nämndens ansvarsområde utifrån den av fullmäktige beslutade strategiska planen.

Med utgångspunkt i den strategiska planen med treårsbudget konkretiserar trafik- och samhällsplaneringsnämnden framgångsfaktorer och nyckelindikatorer som beskriver utvecklingsområden för en utveckling i linje med fullmäktiges strategiska mål. I nämndens verksamhetsplan redovisas även uppdrag till Östgötatrafiken.

Nämnden beslutar om förslag till verksamhetsplan i september och den fastställs sedan av fullmäktige i oktober. Budgeten fastställs av fullmäktige i december.

Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt genom månatliga delårsrapporter. En fördjupad uppföljning som inkluderar en ekonomisk helårsbedömning, sker i delårsrapporterna efter april och augusti. Vid årets slut görs även målbedömning av verksamhetsplanen i en årsredovisning.

 

Kontakt

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Controller, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post