Region Östergötland

Regionstyrelsens planering och uppföljning

Regionstyrelsen gör årligen en verksamhetsplan för styrelsens ansvarsområde utifrån den av fullmäktige beslutade strategiska planen.

Med utgångspunkt i fullmäktiges vision och strategiska mål beskriver regionstyrelsen framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. I verksamhetsplanen presenteras även särskilda insatsområden för verksamhetsåret som ska komplettera de beslutade strategiska målen.

Styrelsen beslutar om förslag till verksamhetsplan i september och den fastställs av fullmäktige i oktober. Budgeten fastställs av fullmäktige i december. Vid årets
slut görs även målbedömning av verksamhetsplanen i en årsredovisning.

Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt genom månatliga delårsrapporter. En fördjupad uppföljning som inkluderar en ekonomisk helårsbedömning, sker i delårsrapporterna efter april och augusti. Delårsrapporten för augusti behandlas också av fullmäktige i november.

Kontakt

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Controller, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post