Region Östergötland

Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget

Regionfullmäktige fastställer i sin strategiska plan Region Östergötlands vision och strategiska mål som regionen ska sträva efter att uppnå under den kommande treårsperioden.

Strategisk plan med treårsbudget

I Region Östergötlands Strategiska plan med treårsbudget beslutar regionfullmäktige varje år i juni om vision och strategiska mål för Region Östergötland. Uppdrag att formulera framgångsfaktorer och verkställa aktiviteter som syftar till måluppfyllelse av de fastställda strategiska målen riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Den strategiska planen innehåller även ekonomiska ramar och skattesats. Den strategiska planen följs upp genom regionens årsredovisning i april. Uppföljning sker också under året i form av delårsrapporter. Delårsrapporten efter april och augusti innehåller även helårsbedömning och delårsrapporten efter augusti behandlas av fullmäktige i november.

Läs den strategiska planen med treårsbudget > > >

Finansplan

Varje år i november beslutar regionfullmäktige om en finansplan. Denna innehåller en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna som skett efter beslutet i juni om den strategiska planen med treårsbudget.

Läs finansplanen > > >