Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdsnämndens planering och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör årligen en verksamhetsplan för nämndens ansvarsområde utifrån den av fullmäktige beslutade strategiska planen.

Med utgångspunkt i den strategiska planen med treårsbudget konkretiserar hälso- och sjukvårdsnämnden framgångsfaktorer och nyckelindikatorer som beskriver utvecklingsområden för en utveckling i linje med fullmäktiges strategiska mål. I nämndens verksamhetsplan ges även behovsberedningarna sina uppdrag för verksamhetsåret. Budgeten fastställs av fullmäktige i december.

Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt genom månatliga delårsrapporter. En fördjupad uppföljning som inkluderar en ekonomisk helårsbedömning, sker i delårsrapporterna efter april och augusti. Vid årets slut görs även målbedömning av verksamhetsplanen i en årsredovisning.

Nämnden följer upp överenskommelserna och avtal med leverantörer av hälso- och sjukvård följs upp via bland annat dialoger, avtalsuppföljningar och tematiska redovisningar.

Kontakt

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Controller, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post