Region Östergötland landstingsfullmäktige sammanträder

Så styrs Region Östergötland

Region Östergötland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att regionen styrs av politiker som invånarna i Östergötland väljer i allmänna val vart fjärde år.

Det är politikernas uppgift att bestämma mål för verksamheten, fördela de pengar som finns och följa upp resultaten av de mål som har satts upp.

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och fastställer långsiktiga mål, skattesats och ekonomiska ramar för regionens verksamhet. Regionstyrelsen, har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, uppdraget att verkställa fullmäktiges beslut. För att öka det demokratiska inflytandet finns beredningar och utskott inrättade under styrelse och nämnder.

Under den politiska ledningen finns även en ledning med tjänstemän, som styrs av regiondirektören. Regiondirektören är högsta chef för Region Östergötland och har det övergripande ansvaret för att se till att de mål som politikerna har beslutat om uppnås inom den ekonomiska ram som har bestämts.

Regiondirektören ska, tillsammans med cheferna för de olika produktionsenheterna, se till att uppnå resultat enligt de uppdrag som politikerna har gett. Regiondirektören ansvarar också för att verksamheten drivs och utvecklas på ett professionellt sätt.

Region Östergötland styrs utifrån fem olika perspektiv:

  • Samhälle, beskriver hur Östergötlands förutsättningar tas tillvara
  • Medborgare, beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt
  • Process, beskriver de viktigaste målsättningarna för att arbetsprocesserna ska kunna leda till att målen i medborgar- och samhällsperspektivet ska kunna uppfyllas
  • Medarbetare, beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats
  • Ekonomi, beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet