Region Östergötland

Lymfödem vanligt efter behandling av livmodercancer

[2021-12-15]

Var tredje till femte kvinna drabbas av lymfödem efter behandling av livmodercancer. Livskvaliteten påverkas negativt vid lymfödemutvecklig, visar överläkaren Madelene Wedins avhandling.

Bilden visar en svullen fot som läggs om med förband.

Avhandlingen syftar till att öka kunskapen om lymfödems utveckling efter behandling av livmodercancer och på så sätt bidra till kunskap att kunna förbättra livskvaliteten för kvinnor som överlever livmodercancer. Prognosen vid livmoderhalscancer är ofta god men vissa typer är förenade med sämre chans till överlevnad genom att de sprider sig i tidigare skede till lymfknutor. För denna grupp rekommenderas behandlingen även innefatta att man tar bort lymfknutor i buk och bäckenet för att kunna se i mikroskop om spridning har skett.

– Borttagande av lymfknutor innebär en risk för ökad sjuklighet för den drabbade kvinnan med utveckling av lymfödem i benen, ett tillstånd som oftast är kroniskt och som påverkar livskvaliteten negativt, säger Madelene Wedin är överläkare vid kvinnokliniken, Region Östergötland.

Det finns i dag inget standardiserat sätt att mäta lymfödem. Hur vanlig lymfödemutveckling är, hur det påverkar livskvaliteten och vilka riskfaktorer som finns är inte fastställda. Andra studier har visat att mellan 0 och 49 procent som behandlas för livmodercancer utvecklar lymfödem.

I studien i avhandlingen inkluderades 262 kvinnor med nydiagnostiserad livmodercancer. 235 kvinnor fullföljde studien. 116 kvinnor med högriskcancer opererades med lymfknututrymning och 119 med lågriskcancer opererades utan, i enlighet med rekommendationer från vårdprogrammet för livmodercancer från 2012. Utvecklingen av lymfödem och värdering av livskvaliteten mättes vid tre tillfällen under ett år, samt innan operationen. Tre mätmetoder användes för värdering av lymfödem, två objektiva med omfångsmätning samt klinisk gradering och en subjektiv metod där den enskildes patients upplevelse av lymfödem uppskattades. Livskvaliteten värderades med tre olika livskvalitetsinstrument.
– Resultaten visar att var tredje till femte kvinna drabbas av lymfödem efter behandling av livmodercancer. Livskvaliteten påverkas negativt vid lymfödemutvecklig. De starkaste faktorerna för risken att utveckla lymfödem verkar vara borttagandet av lymfknutor samt eventuell efterföljande strålbehandling. Både förekomsten av lymfödem samt riskfaktorer varierar beroende av den mätmetod som används. Borttagande av lymfknutor är kostsamt för sjukvården, säger Madelene Wedin.

Sammanfattningsvis är utvecklingen av lymfödem efter behandling av livmodercancer vanligt förekommande och påverkar livskvaliteten. Studien visar att det finns ett behov av ett bra lymfödemspecifikt mätinstrument att använda i sjukvården samt inom forskningen.

Avhandlingen "On lymphedema of the lower limbs after treatment of endometrial cancer -with emphasis on incidence, quality of life, risk factors and health economy" lades fram vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper den 10 december 2021.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Livmodercancer
Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancern bland kvinnor i Sverige och drabbar cirka 1500 kvinnor årligen. Prognosen är god då den oftast tidigt ger symtom som vaginal blödning efter klimakteriet och upptäcks därför som regel i ett tidigt stadium. Behandlingen av livmodercancer är i första hand med operation som innebär att de gynekologiska organen tas bort.