Region Östergötland

Upphandling inom BUP klar

[2020-10-20]

Region Östergötland tecknar avtal med Psykiatripartners i Östergötland och Capio Hjärnhälsan om barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård.

Bild på Helena Balthammar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade på måndagen om leverantörer i upphandlingen av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Upphandlingen omfattar ungefär en tredjedel av regionens öppna barn- och ungdomspsykiatriska specialistvård.

För östra och centrala länsdelarna med mottagningar i Linköping och Norrköping tecknas avtal med Psykiatripartners i Östergötland AB. I västra länsdelen med mottagningar i Motala och Mjölby tecknas avtal med Capio Hjärnhälsan AB. Avtalen träder i kraft den 1 juni 2021 och gäller till 31 maj 2025.
– Att motverka den psykiska ohälsan i samhället är en av våra viktigaste prioriteringar. Ett viktigt mål med arbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin är att öka antalet patientbesök för att möta behoven hos medborgarna, säger Helena Balthammar (S), 1:e vice ordförande i HSN.

Ambulanssjukvård upphandlas

Vid gårdagens sammanträde beslutade HSN också att inleda en ny upphandling av ambulanssjukvård och liggande sjuktransport inför att nuvarande avtal löper ut i februari 2023. Första steget i upphandlingen är att ta fram en kravspecifikation.
I dag bedriver Falck Ambulans AB och PreMedic AB ambulanssjukvård och Falck Service AB bedriver liggande sjuktransport på Region Östergötlands uppdrag.
– Ambulanssjukvården i Östergötland står sig väl i nationella jämförelser. Insatstiderna vid prio 1-uppdrag är landets snabbaste och vi har högst överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Målet för ett nytt avtal är att säkra en lika hög kvalitet även fortsättningsvis, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i HSN.

Hälsofrämjande projekt förlängs

HSN har också beslutat att förlänga projektet Sätt Östergötland i rörelse i fem år och finansiera det med upp till 800 000 kronor per år. Projektet startade 2017 och är en plattform för samverkan mellan Region Östergötland, länets kommuner, myndigheter, föreningar och näringsliv. Navet är webbplatsen sättöstergötlandirörelse.nu, där fakta, inspiration och goda exempel samlas.
– Vi behöver mer av rörelse och fysisk aktivitet i samhället, och mindre av stillasittande. Därför är projektets syfte att sprida den regionala strategin för fysisk aktivitet och att verka för en bättre hälsa i befolkningen. Tack vare att projektet har i uppdrag att skapa forum och mötesplatser för fysiskt aktivitet, kan det också leda till ett ökat engagemang i hälsofrämjande frågor och insatser, säger Torbjörn Holmqvist.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88