Region Östergötland

Unga och äldre led mest av isoleringen

En ung kvinna vänder sig bort och tittar ut genom ett fönster.

[2021-11-17]

Främst unga och äldre uppger att de haft det svårt med ensamhet och isolering under pandemin. Många unga har också känt oro för att någon närstående ska bli sjuk i covid-19. Det visar årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor”, där östgötar svarat på frågor om hur de mår och lever.

Det är Folkhälsomyndigheten som står bakom "Hälsa på lika villkor". I vanliga fall görs den nationella enkäten vartannat år, men med anledning av corona-pandemin så har det i år skickats ut en extra upplaga, kompletterad med frågor kopplade till covid-19.

I Östergötland, liksom i landet som helhet, är det framför allt de yngre som känt sig ensamma under pandemin. I länet anger 40 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16 till 29 år att de besvärats av isolering och ensamhet. Bland män i samma åldersgrupp är siffran 28 procent.

– Det sociala livet är viktigt, och många unga har haft det tufft under pandemin. Det här är resultat som vi även känner igen från vår regionala ungdomsenkät Om mig, med ungdomar i årkurs 8 och år 2 på gymnasiet. Färre möjligheter att träffa vänner, distansundervisning, inställda sport- och fritidsaktiviteter, det finns många olika förklaringar till varför unga har känt sig mer ensamma under pandemin, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd och tredje vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Oro för närstående

Även bland äldre har pandemin varit påfrestande ur ett socialt perspektiv. Av kvinnor i åldern 65 till 84 år anger 30 procent att de besvärats av ensamhet och isolering. För män i samma åldersgrupp är andelen 22 procent.

– Ensamhet och isolering kan leda till psykisk ohälsa, och detta är ett tilltagande problem såväl i Östergötland som nationellt, säger Maria Elgstrand, chef för regionens folkhälso- och statistikenhet.

"Hälsa på lika villkor" visar också att det främst är yngre som oroat sig för att någon närstående ska drabbas av covid-19. Även här ligger kvinnorna i topp. 70 procent i åldern 16 till 29 år anger att de känt oro. Över hälften, 52 procent, av de yngre männen i samma åldersgrupp svarar att de oroat sig för samma sak.

Avstått från att söka vård

Bland de övriga svaren som är kopplade till covid-19 kan nämnas att sammanlagt 9 procent har angett att de testats positivt för covid-19, medan 30 procent svarar att de en eller flera gånger avstått från att söka vård under pandemin.

I Östergötland skickades folkhälsoenkäten ut till 9 813 personer i åldern 16 till 84 år. Av dem svarade 4 539 personer. Undersökningen pågick mellan februari och maj i år. Mer information om årets resultat av Hälsa på lika villkor finns på Region Östergötlands vårdgivarwebb. Där finns också ungdomsenkäten Om mig.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen