Region Östergötland

Trycker på staten om Händelöleden

[2022-02-17]

Det är avgörande att få till en koppling mellan riksväg 51, E4 och Norrköpings hamn. Därför lyfter Region Östergötland fram Händelöleden som extra viktig i ett yttrande till regeringen kring den nationella planen för transportinfrastruktur.

Järnvägsräls i solsken.

I ett remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 lyfter Region Östergötland fram fyra punkter. En av dem är Händelöleden, som kopplar samman E4 med E22 i Norrköping, och ses som extra angelägen.

– Det är en mycket viktig satsning, inte minst för att tillgodose näringslivets behov av tunga transporter till Norrköpings hamn, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I yttrandet påpekar nämnden att det har funnits en god samsyn mellan Norrköpings kommun och Trafikverket om att gemensamt åtgärda den brist som det innebär att tunga transporter i dag går rakt igenom centrala Norrköping. Något som infrastrukturen inte är dimensionerad för. Norrköpings kommun har förbundit sig att bygga den del som knyter E22 till hamnen söderifrån utan att passera centrala staden, Johannisborgsförbindelsen. Statens åtagande är delen mellan E4 och riksväg 51, Händelöleden. Kommunen fattade det avgörande beslutet om Johannisborgsförbindelsen under 2021.

– Nu återstår statens del, det vill säga att investera i Händelöleden, säger Michael Cornell.

Ostlänken prioriteras
I yttrandet skriver regionen också att det är glädjande att Ostlänken prioriteras och planeras få centralt placerade stationer i Norrköping och Linköping. I planen avsätts 67,8 miljarder kronor för Ostlänken, så att planeringsarbetet kan slutföras och utbyggnaden påbörjas etappvis.
Trafikverket har följt regeringens direktiv om att satsningar som det redan fattats beslut om ska ingå i den nya planen. För Östergötlands del handlar det om åtgärder som planeras längs riksväg 50, dubbelspår upp mot Hallsberg samt en ny sträckning av E22 förbi Söderköping. Regionen understryker att det är viktig att ytterligare förseningar undviks då det handlar om sträckor som är nödvändiga för ett väl fungerande transportsystem för både personer och gods.

Tillgänglighet på landsbygderna
Regionen är även positiv till de reinvesteringar och trimningsåtgärder som föreslås i länet. Det gäller framför allt E4 mellan Linköping och Norrköping, södra stambanan Katrineholm-Åby-Mjölby och Stångådals- och Tjustbanorna.

– Det är positivt att Trafikverket tänker på att underhålla befintlig infrastruktur. Men de behöver också ta till sig vikten av att kontinuerligt göra åtgärder för att behålla standarden även i det mindre vägnätet, inte minst för tillgängligheten på landsbygderna, säger Michael Cornell.

Text: kommunikationsenheten