Region Östergötland

Strategi för framtidens Östergötland på remiss

[2021-02-03]

Hur ska livet i Östergötland se ut 2040? Det är grundfrågan bakom ”Utvecklingsstrategi för Östergötland” – ett av regionens viktigaste styrdokument för framtiden. På onsdagen beslutade regionstyrelsen om remissversionen som nu skickas ut till kommuner, myndigheter och en rad andra organisationer.

Bilden visar en tedknad stad med människor i rörelse och byggnader.

Utvecklingsstrategi för Östergötland är en gemensam målbild för hur livet i Östergötland ska vara 2040, och remissversionen är resultatet av en omfattande dialog mellan många olika parter under lång tid. Tanken är att Utvecklingsstrategi för Östergötland ska vara en vägvisare för arbetet med hållbar utveckling i Östergötland, både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

- Det här är ett av våra viktigaste styrdokument för framtiden, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande. Utvecklingsstrategi för Östergötland pekar ut riktningen för hur Östergötland ska utvecklas och är en gemensam strategi för hur region, kommuner, näringsliv och civilsamhälle kan skapa goda livsvillkor för alla som bor och verkar här.

"Vår gemensamma målbild"
Det är regeringen som har gett alla regioner i Sverige uppdraget att ta fram egna regionala utvecklingsstrategier. Sedan hösten 2018 har Region Östergötland, tillsammans med alla länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och många andra organisationer arbetat med att ta fram den gemensamma strategin.

- Remissversionen har tagits fram i bred delaktighet och nu bjuder vi in för ytterligare tankar och synpunkter, säger Kaisa Karro. Det här är vår gemensamma målbild, alla vi som arbetar med att utveckla Östergötland. Därför är det så viktigt att vi gör den tillsammans.

Digitalt remissformulär 
Utvecklingsstrategi för Östergötland går ut på remiss till 70-tal instanser; kommuner, regioner, myndigheter, föreningar och näringslivsorganisationer. Under remissperioden kommer det också att finnas ett digitalt remissformulär på Region Östergötlands webbplats där alla har möjlighet att lämna synpunkter på strategin.

Remisstiden går ut 30 april och därefter kommer en slutversion tas fram. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut om Utvecklingsstrategi för Östergötland i oktober.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen