Region Östergötland

Skriver under Deklarationen för en stark demokrati

Bilden visar regionrådet Kaisa Karro när hon skriver under Deklarationen för en stark demokrati

[2021-10-27]

Region Östergötland skriver under den nyligen instiftade Deklarationen för en stark demokrati. Syftet är att bidra till att den svenska demokratin stärks och utvecklas. "Vi behöver försvara våra demokratiska rättigheter varje dag", säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Det är i år 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten realiserades och både män och kvinnor för första gången hade rätt att rösta i val till riksdagen. Med anledning av det har regeringen gett kommittén Demokrati 100 år ansvaret att under 2018-2021 genomföra olika insatser och aktiviteter. Kommittén samlar kommuner, regioner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige.

Vid onsdagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att Region Östergötland ska skriva under Deklarationen för en stark demokrati. Därmed förbinder sig regionen att genomföra en rad aktiviteter som stärker och utvecklar demokratin. Ett exempel på detta är de olika aktiviteter som kommer att anordnas runt om i länet under demokrativeckan.

– Vi behöver försvara våra demokratiska rättigheter varje dag. Därför är det en självklarhet att Region Östergötland, som är en politiskt styrd organisation, ska vara en naturlig del av det fortsatta demokratiarbetet framåt, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Utvecklar AI i vården

På onsdagen beslutade regionstyrelsen också att Region Östergötland ska arbeta för att skapa förutsättningar för informationsdriven vård med stöd av artificiell intelligens (AI). Det ligger i linje med regionens digitaliseringsstrategi, som bland annat slår fast att digitaliseringen ska användas som strategiskt verktyg för att erbjuda bättre samhällsservice, öka invånarnas delaktighet och tillit, utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten och bli en attraktivare arbetsgivare.
Regionstyrelsen avsätter 8 miljoner kronor i engångsmedel till detta arbete under 2021 och 2022. Region Östergötland är redan involverad i ett flertal större utvecklingsprojekt, bland annat inom AI och digital patologi, bilddiagnostik och mammografiscreening. Sedan våren 2020 har regionen också en AI-koordinator som, i nära samarbete med Linköpings universitet, driver ett antal införandeprojekt och forskningsprojekt i ämnet inom vården och håller ihop juridiska frågor kopplat till AI.

– Satsningen vi gör på AI är en satsning på framtidens vård med allt större säkerhet i att sätta diagnos och upptäcka allvarliga sjukdomar. Vården kan då bli mer personcentrerad och tillgänglig. Regionen ligger redan långt framme med forskning och samverkan med universitetet vilket ger goda förutsättningar för att AI ska kunna användas mer i vården och på sikt också bidra till bättre arbetsmiljö för medarbetare, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Främja social hållbarhet

Ett annat ärende som regionstyrelsen behandlade rör möjligheterna att ställa högre krav på social hållbarhet vid upphandlingar. Beslutet innebär att Region Östergötland får i uppdrag att utveckla arbetssätt och öka fokus på sociala kriterier i upphandlingsprocessen. Det kan exempelvis handla om att föra diskussioner med leverantörer och ställa krav som kan främja sysselsättning för personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Ytterligare exempel kan vara att ett anbudsvinnande företag genomför någon utbildning eller en praktikplats relaterat till sin verksamhet som sänker de framtida trösklarna till ett jobb inom branschen för dem som deltar.

– Genom att beakta social hänsyn i lämpliga upphandlingar kan vi främja utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle, exempelvis genom att bidra så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får anställning, säger regionrådet Alexander Höglund (L).

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen