Region Östergötland

Sjukhusvårdade utrikesfödda och svenskfödda med covid-19 jämförda

[2021-06-23]

En tredjedel av de personer som vårdades på sjukhus för covid-19 under den andra pandemivågen var utrikesfödda visar Region Östergötlands granskning. Det är en hög andel jämfört med hur många i Östergötland som är födda utomlands.

Bilden visar Stefan Franzén.

Region Östergötland har jämfört behovet av sjukhusvård i länet på grund av covid-19 under den andra pandemivågen för utrikesfödda och personer födda i Sverige. Regionen har även tittat på om det fanns skillnader i antalet dödsfall i de båda grupperna.
Genomgången omfattar totalt 760 patienter som var inlagda på vårdavdelning eller på intensivvårdsavdelning (IVA) mellan den 24 augusti förra året till den 10 januari i år (för att undvika att resultatet påverkades av vaccinationer). Journaler har granskats för att göra analysen.

– Granskningen är ett sätt för oss att lära oss mer om pandemin och ett led i vårt patientsäkerhetsarbete, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Samsjuklighet och skörhet lika
Granskningen visar att 245 utrikesfödda patienter, eller 32 procent, fick vård på avdelning eller IVA under den aktuella perioden. I Östergötland är andelen utrikesfödda invånare 20 procent.

– Det här visar en överrepresentation av utrikesfödda som har fått sjukhusvård. Vi såg samma sak under den första vågen och nationella och internationella rapporter visar liknande resultat, förklarar Stefan Franzén.

Journalgranskningen visar att samsjuklighet (minst två sjukdomar utöver covid-19) och skörhet såg likadan ut i de båda grupperna. Andelen utrikesfödda var relativt stor i alla åldersgrupper upp till 70 år. I åldersgruppen 30 till 39 år var 71 procent av de inlagda patienterna på vårdavdelningar utrikesfödda.

– Vi ser en liten skillnad när vi tittar på ålder, andelen yngre var större bland de utrikesfödda. Inläggningskriterierna verkar ha varit desamma för alla patienterna eftersom samsjukligheten och skörheten inte skiljde sig åt. Det här tyder på att vi har gett en jämlik vård, säger Stefan Franzén.

Lägre andel dödsfall
En jämförelse av dödsfall har också gjorts mellan de båda grupperna. Den visar att andelen dödsfall på vårdavdelningar var lägre för utrikesfödda, 4 procent jämfört med 14 procent för personer födda i Sverige.

– Vi har inte undersökt varför, men det skulle också kunna bero på åldersskillnaden, säger Stefan Franzén.

Gruppen utrikesfödda är inte homogen. De utrikesfödda patienterna i granskningen kom från ett 30-tal olika länder.
I rapporten konstateras att det krävs mer forskning för att svara på frågan om varför en större grupp utrikesfödda än vad som motsvaras i befolkningen vårdats på sjukhus för covid-19.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen