Region Östergötland

Seminarier om samhällsentreprenörskap – det nya normala

[2020-09-28]

Region Östergötland bjuder in till en serie digitala seminarier om samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala innovationer. Syftet är att öka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap bidrar till att utveckla det goda samhället och vilket stöd som finns att få.

Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala innovationer är högt på agendan både inom EU, nationellt, regionalt och lokalt. Det handlar om företagande som kombinerar affärsnytta med samhällsnytta och som på olika sätt bidrar till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

I Region Östergötlands regionala utvecklingsarbete ingår att stödja och stimulera till fler sociala företag. Tillsammans med kommuner och rådgivningsaktörer på lokal och regional nivå driver regionen East Sweden Business Region, en plattform för alla offentliga organisationer som på något sätt stöttar företag i regionen. Verksamheten riktar sig även till samhällsentreprenörer, och målet är att alla som vill starta och driva företag ska få det stöd som behövs.

Vid fyra tillfällen i höst kommer företagsstödjare, myndigheter och företagare att resonera kring olika aspekter på samhällsentreprenörskap. Seminarierna hålls digitalt och det första tillfället är den 30 september. Då medverkar bland andra Corinne Uppman Helminen, tf enhetschef Kapitalförsörjning vid Tillväxtverket, Marcin de Kaminiski från organisationen Civil Rights Defenders och Margareta Wandel, strateg social ekonomi vid Region Östergötland. Värd för seminariet är Daniel Collin Holgersson, rådgivare vid Almi.

Seminarierna är en del i projektet SE Innovation, vars mål är att öka förståelsen för och stärka det regionala stödet till sociala företag och samhällsentreprenörskap. Projektet ingår i regeringens satsning på socialt företagande och finansieras av Tillväxtverket.

Länk till program och anmälan: https://www.regionostergotland.se/contentassets/7ce8dd557a9c48538a813a58bd0fd592/samhallsentreprenorskap--det-nya-normala---samlad-inbjudan-digitala-sandningar.pdf

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88