Region Östergötland

Så upplever ungdomar pandemin

En ung person som lutar sin haka mot sina armar.

[2021-06-02]

Många ungdomar upplever att de har påverkats negativt av coronapandemin. I genomsnitt uppger hela 68 procent av de svarande att de har påverkats lite eller mycket negativt av pandemin. Det visar resultat från ungdomsenkäten Om mig som genomförs i Östergötland varje höst.

Det är fler tjejer som upplever negativ påverkan jämfört med killar och ungdomar med annan könsidentitet.

– De vanligaste orsakerna är minskade sociala kontakter, inställda sport- och fritidsaktiviteter och allmänna begränsningar i samhället, säger Hanna Henriksson som är samordnare för ungdomsenkäten.

Även positiv inverkan

Det finns också många ungdomar som upplever att pandemin har haft en positiv inverkan på deras liv. I genomsnitt svarar 35 procent att de påverkats lite eller mycket positivt. Många ungdomar tycker att pandemin resulterat i mer umgänge med familj och vänner och att de har upplevt en positiv personlig utveckling under pandemin. Det absolut vanligaste svaret om positiv påverkan är skolrelaterade förändringar och då framförallt distansundervisning. Många elever berättar att distansundervisningen har gett ökad studiero och självständighet samt bättre betyg.

Distansundervisning är också ett vanligt svar om negativ påverkan av pandemin. Upplevelsen av distansundervisning verkar vara väldigt personbunden.

– Här har vi även tittat på om det främst är de elever som klarar sig bra i skolan som tycker att distansundervisningen varit positiv men vi kan inte se några sådana tendenser, säger Hanna Henriksson.

Våld och utsatthet

Ett annat område som har fått ökad relevans under pandemin är våld och utsatthet. I enkäten 2020 fick ungdomarna svara på om de någon gång har blivit utsatta för våld av något slag. Totalt uppger 42 procent av ungdomarna att de har utsatts för våld någon gång i livet. En tredjedel av ungdomarna uppger att de blivit utsatta för fysiskt våld och lika många för psykiskt våld. Ungefär 8 procent uppger att de har blivit utsatta för sexuellt våld och övergrepp och ungefär lika många säger sig ha blivit tvingade att utföra sexuella handlingar på nätet som att skriva sexmeddelandet och skicka nakenbilder.

– Fysiskt våld är vanligare bland killar och ungdomar med annan könsidentitet. Sexuellt våld och övergrepp är däremot nästan tre gånger så vanligt bland tjejer som killar och åtta gånger så vanligt bland ungdomar med annan könsidentitet, säger Hanna Henriksson.

3,5 procent av ungdomarna uppger att de utsatts för hedersrelaterat våld och förtyck och 3 procent uppger att de har fått sina kön omskurna eller stympade. Resultaten visade att hedersrelaterat våld och förtryck är betydligt vanligare bland ungdomar med utländsk bakgrund jämfört med de som har svensk bakgrund.

– Både tjejer och killar är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck men omskärelse och könsstympning är betydligt vanligare bland killar. Vi vet att det i dagsläget är lagligt med omskärelse av pojkar men det pågår ändå dialoger kring om det kan anses vara förenligt med barnrättslagen, säger Hanna Henriksson.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

Om enkäten: Enkäten Om mig genomfördes hösten 2020 för sjunde året i rad. Enkäten går ut årligen till alla elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet och är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland. Frågorna i enkäten har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.