Region Östergötland

Så ska Östergötland utvecklas i framtiden

[2021-10-06]

Goda livsvillkor för alla invånare i Östergötland. Det är den övergripande målbilden för ”Utvecklingstrategi för Östergötland” som regionfullmäktige beslutade om på onsdagen. – Utvecklingsstrategin sätter en tydlig riktning för hur vi ska utveckla Östergötland, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Utvecklingsstrategi för Östergötland är en gemensam målbild för livet i Östergötland 2040. Den pekar ut ett antal prioriterade områden för att nå målbilden om goda livsvillkor i Östergötland. Det handlar om att skapa attraktiva livsmiljöer, skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft, bygga kunskap och kompetens, knyta samma Östergötland och ta tillvara det goda läget samt arbeta för ett mer digitalt Östergötland och ett grönare Östergötland.

– Det här är strategiskt viktiga områden för Östergötlands utveckling, säger Kaisa Karro. Och det krävs samverkan och gemensamma insatser för att vi ska nå målbilden. Därför behöver vi nu ta den här strategin vidare tillsammans, samarbeta kring de områden vi har prioriterat och våga pröva nya lösningar i det arbetet.

Region Östergötland har drivit arbetet med att ta fram strategin tillsammans med alla länets kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, näringslivet och många andra aktörer.

– Det har varit en bred och omfattande dialog mellan många olika parter under lång tid, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden. Det här är ett av våra viktigaste dokument inför framtiden, där vi sätter ramarna för hur region, kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle tillsammans kan skapa goda livsvillkor för alla som bor och verkar här.

En tydlig utgångspunkt för Utvecklingsstrategi för Östergötland är en hållbar utveckling, en avgörande faktor för att nå fram till målet om goda livsvillkor i Östergötland.

– Den gemensamma nämnaren för alla framtidsfrågor är hur vi kan göra omställningen till ett hållbart samhälle, säger Kaisa Karro. Vi måste fatta beslut som innebär goda livsvillkor även för kommande generationer.

Läs Utvecklingsstrategi för Östergötland

Textansvarig: nyhetsredaktionen