Region Östergötland

Regionens svar på IVO-kritik

[2021-01-15]

Region Östergötland har i dag skickat svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter en egen granskning kan regionen bekräfta brister i dokumentationen men ser att individuella vårdplaner har upprättats och att dödsorsakerna har registrerats.

Bilden visar Stefan Franzén

IVO riktade i höstas kritik mot alla 21 regioner i Sverige som har arbetat med covidvården. Den gäller bland annat brister i dokumentation, individuella vårdplaner och läkarbedömning via telefon.

– Vi blev överraskade av bilden som IVO-granskningen gav. Den stämde inte med vår bild av arbetet som var att vi befann oss i ett krisläge i hälso- och sjukvården men snabbt ställde om till pandemin och styrde många resurser till äldreboenden. Vi ser att ett fantastiskt arbete har utförts av våra medarbetare och utifrån det rådande läget har vi på helheten kunnat ge vård på ett sätt som vi känner oss stolta över, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Efter IVO-rapporten har regionen gjort en egen granskning av arbetet på de tre verksamheter som rapporten omfattar, under samma period i våras.

– Vi ser i stora delar samma fakta som IVO när det gäller dokumentation, där det finns luckor som gör att vi inte alltid kan visa på arbete som faktiskt har utförts. Vi beklagar de fall där det funnits brister och kommer att åtgärda bakomliggande faktorer. Dock finner vi fler patienter med vårdplan. Vi finner även att dödsorsaken finns registrerad för samtliga avlidna i de journalförda dödsorsaksintygen. Vi har inte upptäckt några vårdskador i vår granskning, säger Stefan Franzén.

Individuella vårdplaner fanns
Regionen ser inga tecken på att patienter ska ha vårdats på fel vårdnivåer. 27 brukare, av de 28 granskade med covid-19, fick en individuell vårdplan i mars och april, den tjugoåttonde fick vårdplan den 20 maj. Alla utom en har dokumenterad individuell bedömning av sjuksköterska och i 25 fall har läkare kontaktats per telefon.
I svaret bekräftar Region Östergötland att fysiska läkarkontakter minskades för att undvika smittrisk och på grund av brist på skyddsutrustning. Smittan spreds på boendena och telefonbedömningarna ansågs fungera väl eftersom läkaren oftast redan kände patienten. Då skyddsutrustning senare anlände ökade andelen fysiska besök hos patienter på boenden.

Två journalsystem försvårar
IVO riktar också kritik mot att det inte går att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler. I svaret påtalar Region Östergötland att journalföringen försvårades av att granskade patienterna hade två vårdgivare, regionen och kommunen. De två vårdgivarna hade varsitt journalsystem utan tillgång till varandras system. Därför skedde många muntliga avstämningar, och dokumentationen finns inte samlad.

Regionens granskning visar också att den privata vårdgivaren Capio, i likhet med regionens verksamheter, har bedrivit en vård som uppfyller kraven utifrån patientsäkerhet. I sitt IVO-svar uttrycker Region Östergötland förhoppningen att översynen ska bli avstamp till ett ännu bättre samarbete med kommunerna om omsorg och vård.

– Att samma brister framkommit i samtliga regioner och hos privata vårdgivare tyder på nationellt systematiska svagheter, vilket också Coronakommissionen lyfter i sitt första delbetänkande. Vi behöver samspela på nationell, regional, kommunal och privat nivå. Förhoppningen är att detta blir en chans att dra viktiga lärdomar, säger Stefan Franzén.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28