Region Östergötland

Regional satsning för bättre elförsörjning och hållbar tillväxt

[2022-03-31]

Region Östergötland satsar dryg en miljon kronor på projektet ELsmarta Östergötland under två år. Projektet ska skapa förutsättningar för bättre elförsörjning och bland annat bidra till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland.

En man tittar rakt fram och ler.

Det är trafik- och samhällsplaneringsnämnden som i dag har beslutat att medfinansiera projektet ELsmarta Östergötland. Bakgrunden till projektet är ett ökande behov av el och ett utbyggt elnät. Det behovet konstaterades exempelvis i en rapport som Sweco tog fram 2019 kring kraftförsörjningen i östra Mellansverige. Rapporten visade att elnäten kan bli en begränsning för tillväxt och bostadsbyggande om inte nätkapaciteten ökas.

– Det är viktig att vi arbetar för en regional hållbar tillväxt och det är därför positivt att vi i det här projektet nu kommer att kunna ge förutsättningar för att öka överföringskapaciteten av el till företag och invånare i Östergötland. Dessutom ska det ge möjlighet till fler elektrifierade transporter som bidrar till en hållbar omställning, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden och fortsätter:

– Projektet ligger även i linje med målen i energi- och klimatstrategin för Östergötland som Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland tagit fram tillsammans.

Konkurrenskraftiga gröna företag
Projektet ELsmarta Östergötland vänder sig främst till regionala organisationer och myndigheter, kommuner liksom små och medelstora företag i länet. Målet är stärka konkurrenskraften hos de företag som deltar och att öka kunskapen om elöverföring hos de offentliga aktörer som deltar.
Projektet ska leda till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland. Det ska också leda till bättre förutsättningar för elförsörjning som i sin tur ger möjlighet till att bygga nya bostadsområden, ställa om transporter och industrier samt etablera nya företag.
Eftersom cirka 80 procent av de som arbetar i energibranschen är män är ett av projektmålen att minst 30 procent av de som deltar ska vara kvinnor. Genom att kombinera energi- och effektfrågan med frågor som hållbarhet, entreprenörskap och digitalisering vill projektet öka bredden av deltagare.

Medfinansierar projektet
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden medfinansierar projektet med drygt en miljon kronor under 2022 och 2023. Den övriga finansieringen kommer från Europeiska nationella utvecklingsfonden (React-EU), Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings universitet. Region Östergötland är projektägare och projektet sker i samverkan med Cleantech Östergötland (genom Sankt Kors Fastighets AB), Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings science park

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten