Region Östergötland

Region Östergötland vill se Ostlänken sträcka sig väster om Vikingstad

Bild på tågräls

[2020-02-28]

Region Östergötland är positiv till att planeringen för Ostlänken genom Linköping går framåt och understryker vikten av att ett resecentrum blir centralt placerat. Det framgår av ett remissvar till Trafikverket som trafik- och samhällsplaneringsnämnden har behandlat.

Region Östergötlands engagemang i höghastighetsjärnvägen Ostlänken har sin grund i regionens övergripande ansvar för den regionala utvecklingen. Ostlänken innebär stora utvecklingsmöjligheter för Östergötland genom ökad kapacitet för spårbunden kollektivtrafik och kortare restider till Stockholm. Östergötland är en del av en större funktionell geografi, Östra Mellansverige, där samverkan om storregional planering sker med Stockholms, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Uppsala och Sörmlands län.

"Viktig satsning"

– Ostlänken är en viktig infrastruktursatsning för hela Östra Mellansverige. Dels för att den bidrar till en förstorad arbetsmarknadsregion i och med kortare restid norrut mot Stockholm, dels för att den ger ökade möjligheter till regional pendling. Ostlänken avlastar både västra och södra stambanan, som istället kan användas för mer regionaltrafik men också till att flytta godstransporter från väg till på järnväg. Den kapacitet som frigörs på Södra stambanan i Östergötland innebär att fler avgångar med Östgötapendeln kan sättas in, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Region Östergötland har nu yttrat sig till Trafikverket för den del av Ostlänken som rör Linköpings tätort. Regionen är positiv till att arbetet med Ostlänken genom Linköping går framåt så att tidplanen kan hållas och hela sträckan Linköping-Järna kan tas i drift senast år 2035.

Vill förtydliga roll

Region Östergötland anser att Linköpings roll i den storregionala och regionala planeringen behöver tydliggöras i underlaget. Regionen har också synpunkter på utredningsområdet för banan och positiv till att det sträcker sig väster om Vikingstad. Med dagens snabba resandeutveckling och redan brist på kapacitet är det av stor vikt att planeringen görs för en sträckning förbi Vikingstad, menar regionen.
I remissvaret framhålls också att resecentrum i Linköping bör placeras centralt för att, ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, bidra optimalt till den utvecklingspotential som finns i Linköping och Östergötland.

– Avstånd spelar roll för våra östgötska invånare och i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet ser vi betydelsen av en stationsnära bebyggelseutveckling som ger fler möjlighet att jobba eller bo nära stationen. Ett centralt placerat resecentrum lockar till sig fler kollektivtrafikresenärer. Tillgänglighet är i mångt och mycket lika central som attraktivitet i själva kollektivtrafiken. Ju bättre förutsättningar för kollektivtrafik, desto fler kommer nyttja den. Det bidrar till mer arbetspendling, som i sin tur möjliggör regional och lokal utveckling, säger Julie Tran.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88