Region Östergötland

Region Östergötland startar forskarskola inom nära vård

[2022-01-25]

Region Östergötland startar i samarbete med Linköpings universitet och grannregionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen en forskarskola med fokus på nära vård. Målet är att utveckla forskningen och därigenom stödja den pågående omställningen till en nära vård.

Bild på Agneta Niklasson

Bakgrunden till dagens regionstyrelsebeslut att etablera forskarskolan är den överenskommelse som staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffat om utveckling och omställning till en god och nära vård. Interprofessionella arbetssätt och goda lärandemiljöer lyfts fram som nyckelkomponenter för en hållbar kompetensförsörjning inom den nära vården

I december 2020 gav regionstyrelsen i Östergötland regiondirektören i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag om en forskarskola med fokus på primärvård/nära vård. Vid dagens möte beslutade regionstyrelsen att godkänna förslaget och att finansiera forskarskolan med 3 miljoner kronor per år.

Patientnytta

Målet med forskarskolan är att öka forskningskompetensen, skapa forskningsnätverk och stärka akademisk meritering bland medarbetare, inte minst i primärvården. Forskarskolan ska verka inom områden som personcentrering, digitalisering inom hälso- och sjukvården, jämlik vård och förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.

– Forskningen kan bidra till att göra vården sömlös och ge stor nytta för patienten och närstående. Vid omställningen till nära vård arbetar flera yrkesgrupper tillsammans för att ge personcentrerad vård. Forskarskolan ska ge kunskap och inspiration till olika yrkesgrupper att ta steget att ägna sig åt forskning, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Samarbete

Region Östergötland är beställare av forskarskolan och Linköpings universitet får det akademiska ansvaret. Forskarskolan ska bygga på ett samarbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen med tillhörande lärosäten och kommuner. En styrgrupp med representanter för Region Östergötland, Linköpings universitet, Region Jönköpings län och Region Kalmar län kommer att fatta de löpande besluten om forskarskolans verksamhet.

Textansvarig