Region Östergötland

Region Östergötland sätter press i biodrivmedelsfrågan

[2021-01-22]

Region Östergötlands aktiva arbete med att påverka EU i bioenergifrågan fortskrider. I två remissvar trycker regionrådet Julie Tran (C) på att biodrivmedel bidrar till klimatomställningen.

Bilden visar Julie Tran.

Region Östergötland har under flera år bedrivit ett aktivt påverkansarbete på både nationell och europeisk nivå för att påpeka hur viktigt det är att biodrivmedel med hög klimatprestanda fortsatt kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga och bidra till klimatomställningen.
Bakgrunden till regionens senaste inspel är att EU:s riktlinjer för statsstöd innehåller en skrivning om att statligt stöd för grödobaserade (livsmedelsbaserade) biodrivmedel inte ska tillåtas efter år 2020. Sverige har beviljats ett undantag från reglerna till och med 2021. Riktlinjerna håller nu på att arbetas om. I ett remissvar påpekar därför Region Östergötland nu åter igen att de anser att stöd för biodrivmedel inte ska utgå från biodrivmedlets råvara utan från dess samlade klimatprestanda.

"Bidrar till klimatomställningen"
Regionen lämnar även ett yttrande om ett förslag på regelverk för hållbara investeringar. I remissvaret trycker regionen på att EU behöver se på den samlade klimatpåverkan från bilen och bränslet snarare än vad som kommer ut ur avgasröret vid en viss tidpunkt, det vill säga se det hela ur ett livscykelperspektiv.

– Östergötland är en region med framgångsrika företag inom biodrivmedelssektorn och vi har en stark jordbrukssektor. Vi anser att en ökad produktion och en långsiktig säkrad tillgång till biodrivmedel med hög klimatprestanda bidrar till att vi kan klara klimatomställningen, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen