Region Östergötland

Region Östergötland reagerar på ny miljöklassning av biogasbilar

[2021-06-04]

Den svenska miljöbilsdefinitionen föreslås ändras och utesluta biogasbilar. I ett remissvar till infrastrukturdepartementet trycker Region Östergötland och regionrådet Julie Tran (C) på att även biogasbilar bidrar till klimatomställningen.

Bilden visar Julie Tran.

Region Östergötland har under flera år bedrivit ett aktivt påverkansarbete på både nationell och europeisk nivå för att påpeka hur viktigt det är att biodrivmedel med hög klimatprestanda fortsatt kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga och bidra till klimatomställningen.
Nu lämnar regionen ett yttrande till infrastrukturdepartementet om de ändringar av miljökrav som föreslås vid upphandling av bilar och kollektrafiktjänster. Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv som kommer att ingå i svensk lagstiftning från och med augusti i år. I förslaget ingår inte biogas i miljöbilsdefinitionen och i yttrandet påpekar regionen att alla fossilfria drivmedel behövs för att klara omställningen till ett fossiloberoende transportsystem 2030.

Går emot strategier
– Östergötland har framgångsrika företag inom biodrivmedelssektorn och under en övergångsperiod kommer den viktigaste marknaden för biogas att vara transportsektorn. Vi anser att en ökad produktion och en långsiktig säkrad tillgång till biodrivmedel med hög klimatprestanda bidrar till att vi kan klara klimatomställningen. Förslaget skulle varken bidra till det eller till en hållbar utveckling, säger Julie Tran, (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Regionen menar vidare att förslaget går emot Östergötlands energi- och klimatstrategi och den interna drivmedelsstrategin. I yttrandet trycker man också på att målen om andelen upphandlade miljöfordon ska mätas på nationell nivå även i fortsättningen. Risken är annars att kostnaderna skulle bli orimligt höga där utbyggnaden av laddinfrastruktur och tillgången på biodrivmedel är begränsad, menar regionen. I remissvaret framför regionen även att det nuvarande systemet med hållbarhetscertifiering av biodrivmedel på massbalansnivå, som används nationellt i systemet för hållbarhetskriterier, ska behållas.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen