Region Östergötland

Rabatt för flyktingar i kollektivtrafiken ska undersökas

[2022-05-05]

På dagens sammanträde i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gavs ett uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna och konsekvenserna av en rabatterad biljett i kollektivtrafiken riktad till asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Bakgrunden är Rysslands invasion av Ukraina som har orsakat en ny flyktingvåg i Europa. Enligt Migrationsverkets huvudprognos kommer cirka 76 000 personer från Ukraina att söka skydd i Sverige fram till juni, jämfört med 2015 då omkring 160 000 flyktingar togs emot på ett helt år. Prognosen är dock osäker och enligt ett högre scenario kan siffran nå upp till 200 000 flyktingar fram till sommaren. Det finns behov av att underlätta för flyktingar att enkelt kunna resa i länet. I enlighet med lagens likställighetsprincip omfattar förslaget som skyndsamt ska utredas alla asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

– Människor på flykt undan krigets fasor behöver erbjudas olika former av insatser som underlättar den situation som de befinner sig i. Att kunna medverka på aktiviteter för snabbare integration i samhället kräver en smidig resa. Vi vill därför att Region Östergötland skyndsamt utreder möjligheten till billigare kollektivtrafikresor för alla flyktingar i länet, säger trafik- och samhällsplaneringsnämndens ordförande Julie Tran (C).

Textansvarig: kommunikationsenheten