Region Östergötland

Positivt totalresultat men stort underskott i hälso- och sjukvården 2019

[2020-01-28]

Bild på Kaisa Karro

Det preliminära resultatet på 169 miljoner kronor är 404 miljoner kronor bättre än budgeten på minus 235 miljoner kronor.

Verksamhetens totala resultat 2019 är minus 681 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården gör ett minusresultat på 744 miljoner kronor, vilket är 427 miljoner kronor sämre än budgeterat. Åtta av tio produktionsenheter inom hälso- och sjukvården redovisar ett sämre resultat än budgeterat. De produktionsenheter som har störst underskott är Sinnescentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Närsjukvården i östra Östergötland och Närsjukvården i centrala Östergötland. Centrum för verksamhetsstöd och utveckling redovisar ett plus på 78 miljoner kronor. Det är ett resultat av en riktad besparing av administrationen under två år.

Bättre avkastning

Verksamhetens negativa resultat vägs upp av resultatet för de regiongemensamma posterna. Dessa påverkas främst av positiv avkastning på regionens finansiella placeringar. Jämfört med budgeterad avkastning innebär det en förbättring med 334 miljoner kronor. År 2018 var resultatet negativt på placeringarna och budgeten ligger på en genomsnittlig nivå. En ny pensionsprognos har inneburit att resultatet påverkats positivt med 150 miljoner kronor.

– Trots ett positivt totalresultat är det ekonomiska läget fortsatt allvarligt. Resultaten inom hälso- och sjukvården har försämrats under året och det är nödvändigt att få stopp på kostnadsutvecklingen. Inför 2020 har många förändringar gjorts som ska ge ett bättre utgångsläge; dels en omorganisation som ska bidra till effektivare verksamhet och förbättrat administrativt stöd, dels en skattehöjning som möjliggör en omställning utan varsel, säger ekonomidirektör Josefin Bjäresten.

Omställning inför 2020

Det krävs stora insatser för att hantera kommande behov inom samtliga verksamheter. Under de närmaste åren kommer fokus att vara på följande områden som kräver omställning: nära vård, klimat, digitalisering, kompetensförsörjning och avancerad sjukhusvård. Genom fokus på dessa områden, inklusive en skattehöjning som ger utökade resurser, och effektiviseringar i verksamheten ska sjukvården bli mer robust.
– En av regionens viktigaste uppgifter är att invånarna i länet ska ha tillgång till vård av hög kvalitet när de behöver den. Tillgängligheten har ökat under året och regionen har fått ta del av statsbidraget för tillgänglighet. Men vi har en obalans i ekonomin i verksamheten som måste hanteras. Den skattehöjning som trädde i kraft vid årsskiftet och höjda statsbidrag ska tillsammans med omställningar säkerställa att östgötarna långsiktigt erbjuds en bra vård, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Länk till bokslutsrapporten