Region Östergötland

Positivt totalresultat i bokslut för 2020

[2021-02-03]

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2020 är 1 048 miljoner kronor. Förklaringen till det positiva resultatet är extra statsbidrag och lägre pensionskostnad men främst att regionen haft begränsade möjligheter att utföra övrig vård och att genomföra planerade utvecklingsinsatser, utbildning med mera under rådande pandemi.

Bilden visar Josefin BjärestenBilden visar Kaisa Karro

Det gångna året har varit annorlunda på många olika sätt även för Region Östergötland. Verksamheten har fått ställa om och prioritera resurser för att klara pandemin.

– År 2020 var ett extraordinärt år utifrån pandemin och det är långt ifrån över. Verksamheten ställde på kort tid om resurserna dit de bäst behövdes. Men det är många patienter som fått sin vård framskjuten. En av regionens viktigaste utmaningar är att ge invånarna i länet tillgång till vård samtidigt som pandemin fortgår, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).
Det preliminära resultatet på 1 048 miljoner kronor är 897 miljoner kronor bättre än budgeten på 151 miljoner kronor.

Region Östergötland har haft en hög kostnadsutveckling under ett antal år som medförde en ekonomi i obalans. För att skapa förutsättningar att klara en långsiktigt hållbar ekonomi genomfördes 2020 dels en organisationsförändring med större produktionsenheter och mer samlad styrning, dels en skattehöjning med 85 öre per skattekrona till 11,55 kronor. Pandemin har dock påverkat såväl verksamheten som det ekonomiska resultatet.

Verksamhetens resultat
Av totalresultatet på 1 048 miljoner kronor svarar verksamhetens resultat för 180 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterade 10 miljoner. Hälso- och sjukvårdens resultat är 95 miljoner kronor. Regionledningskontoret redovisar ett resultat på 57 miljoner kronor efter ett avkastningskrav på 30 miljoner kronor. Folktandvården redovisar ett underskott på 15 miljoner kronor jämfört med en budget på 10 miljoner kronor. Pandemin medförde under en period att endast akut tandvård och tandvård som inte kan vänta genomfördes, med lägre intäkter som följd. Skolorna redovisar ett positivt resultat. Lägre biljettintäkter inom AB Östgötatrafiken kompenserades till del via trafik- och samhällsplaneringsnämnden genom ett riktat statsbidrag och ett mindre tillskott därutöver. Resterande del har finansierats av AB Östgötatrafiken genom nyttjade av eget kapital.

Påverkan av covid-19
Regionerna fick under våren tillskott i form av generella statsbidrag för att kompensera för förväntade minskade skatteintäkter. Skatteintäkterna minskade dock inte i samma utsträckning på grund av att lönesumman till följd av olika statliga stödinsatser inte gick ned som väntat. Skatteintäkterna blev slutligen 162 miljoner kronor sämre än budget, medan de generella statsbidragen totalt blev nästan 500 miljoner kronor högre än budget. Även avkastningen på regionens placeringar påverkades inledningsvis av pandemin, men marknaden återhämtade sig och avkastningen översteg budget med 54 miljoner kronor. Pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat och påverkade resultatet med positivt med 208 miljoner kronor.

Region Östergötland har under året behövt ställa om resurser för att klara pandemin. De merkostnader som har uppstått har till största del kompenserats genom ett särskilt statsbidrag. Den framskjutna vården kommer att påverka ekonomin framöver och delar av årets överskott kommer att behöva användas till det.
– Det är ett stort positivt resultat som beror på extra bidrag men framförallt på stora insatser för att klara pandemin där resurserna prioriterats för att klara den extraordinära situationen. I delar har kostnader skjutits på framtiden. De ekonomiska utmaningarna är fortsatt stora och arbetet med den ekonomiska handlingsplanen måste fortgå i de delar som det kan ske för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi, säger ekonomidirektör Josefin Bjäresten.

Effekter under 2021
Verksamheten kommer även under 2021 att vara påverkad av pandemin. Dels ska den stora vaccinationsinsatsen genomföras, dels är trycket på vården fortfarande högt.
– Trots ett bra resultat 2020 är ekonomin en fortsatt utmaning och den framskjutna vården ska betalas framöver. Arbetet med omställning till nya arbetssätt och ökad digitalisering måste fortsätta för en mer nära vård för att östgötarna långsiktigt ska kunna erbjuds en bra vård, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Bokslutsrapport 2020


Textansvarig: Nyhetsredaktionen