Region Östergötland

Positivt resultat i bokslut för 2021

[2022-01-25]

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2021 är 523 miljoner kronor. Förklaringen till det positiva resultatet är högre skatteintäkter och högre avkastning på finansiella placeringar än budgeterat och att regionen även detta år har haft begränsade möjligheter att genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser under rådande pandemi.

Bild på Kaisa Karro

Även under 2021 har pandemin haft en omfattande påverkan på ekonomin och verksamheten, som står inför stora utmaningar de kommande åren.

– Det är positivt att resultatet blev bättre än förväntat. En stabil ekonomi är en förutsättning för att hantera de utmaningar hälso- och sjukvården står inför, inte minst arbetet att beta av coronaköerna, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Verksamhetens resultat

Av totalresultatet på 523 miljoner kronor svarar verksamhetens resultat för 83 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat nollresultat. Hälso- och sjukvårdens resultat är 34 miljoner kronor och Folktandvården redovisar ett resultat på 14 miljoner kronor. Regionledningskontorets resultat är 19 miljoner kronor efter ett avkastningskrav på 100 miljoner kronor. Skolorna redovisar ett positivt resultat på sammantaget 3 miljoner kronor. AB Östgötatrafiken har kompenserats för minskade biljettintäkter med 170 miljoner kronor, varav 66 miljoner kronor har finansierats via ett riktat statsbidrag.

Osäker ekonomi ger stora avvikelser

Under året har det varit stor osäkerhet både avseende den finansiella marknadens utveckling och samhällsekonomin i stort. Utvecklingen på den finansiella marknaden blev 424 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har också blivit betydligt bättre än beräknat. Det preliminära resultatet på 523 miljoner kronor är 367 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 156 miljoner kronor.

Covid-19

Även under 2021 har Region Östergötland behövt ställa om resurser för att klara pandemin både vad gäller vårdverksamhet men även vaccination och provtagning. De merkostnader som har uppstått har till största delen kompenserats genom statsbidrag men regionen har även fått skjuta till egna medel som har kunnat finansieras genom främst ökade skatteintäkter. Den framskjutna vården kommer att påverka verksamheten men även ekonomin framöver och delar av årets överskott kan komma att användas till insatser för en förbättrad tillgänglighet.

– Året har präglats av stor osäkerhet kring samhälls¬ekonomin och pandemins utveckling, vilket påverkar regionens intäkter. De tillfälliga ersättningarna är totalt mer än 1 miljard kronor som kommer att fasas ut i takt med att pandemin klingar av. För att få en långsiktig hållbar ekonomi behöver vi fortsatt jobba för att använda resurserna smartare genom nya arbetssätt och digitala lösningar, säger Kaisa Karro.

Effekter under 2022

Verksamheten kommer även under 2022 vara påverkad av pandemin. Vården är för tillfället i ett ansträngt läge och behov skjuts på framtiden både vad gäller vård men även medarbetarnas återhämtning och utveckling och utbildning.
– Trots det goda resultatet behöver vi både arbeta ikapp den framskjutna vården till följd av corona och se till att regionens medarbetare får återhämtning, säger Kaisa Karro.

Textansvarig