Region Östergötland

Patientsäkerhetsarbete påverkas av pandemin

[2021-03-11]

Patientsäkerhetsarbetet i Region Östergötland under förra året präglades av pandemin. Även årets arbete kommer att påverkas. Det visar 2020 års patientsäkerhetsberättelse.

Bilden visar Stefan Franzén.

Region Östergötland gör årligen en patientsäkerhetsberättelse som sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under det gångna året. Enligt Patientsäkerhetslagen ska alla regioner dokumentera patientsäkerhetsarbetet och redogöra för vilka resultat som uppnåtts.

– Det är en del av ledningssystemet kring patientsäkerhet och i grunden handlar det här om ett lärande, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 visar att det har bedrivits ett intensivt patientsäkerhetsarbete, men det har varit annorlunda och fokuserat på den pågående pandemin.

– Det har handlat både om den patientgrupp som har insjuknat i covid-19 och den patientgrupp som fått vård uppskjuten på grund av pandemin, förklarar Stefan Franzén.

Tre rapporter
Tre rapporter som baserats på journalgranskning har också tagits fram; dödsfall med påvisad covid-19 på särskilda boenden eller i eget hem, dödsfall med påvisad covid-19 på sjukhus och påverkan av covid-19 på sjukhusvården.
Det har arbetats med regionens prioriterade fokusområden; vårdrelaterade infektioner (VRI), trycksår, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser liksom fallskador.

– Det har inte gjorts lika många mätningar som vanligt eller nationella mätningar så det är svårt att göra jämförelser av resultaten. Till viss del påverkas också resultaten av pandemin på ett annat sätt. Vi ser till exempel fortfarande tydliga förbättringar när det gäller trycksår jämfört med några år tillbaka, men de ökade ändå under 2020. Vi vet att många vårdades länge i intensivvården och då ökar risken för trycksår, säger Stefan Franzén.

Att patientgruppen sett ut på ett annat sätt menar han vidare delvis även kan vara en orsak till att färre avvikelser än under 2019 rapporterades.

Fokus på uppskjuten vård
Det strategiska, långsiktiga arbetet har fått stå tillbaka eftersom många av de som annars arbetar med patientsäkerhetsfrågor har arbetat kliniskt eller i särskild sjukvårdsledning. Till det strategiska arbetet hör bland annat att göra en regional handlingsplan utifrån Socialstyrelsens nationella handlingsplan, som kommer att göras klar i år istället. Pandemin påverkar även patientsäkerhetsarbetet 2021:

– Vi kommer att ha extra fokus på den uppskjutna vården och vilka risker den medför. Det handlar om att beta av köerna, men på ett sätt så att den vård där riskerna är störst prioriteras, säger Stefan Franzén.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen