Region Östergötland

Partnerskap för stärkt stöd till hemlösa

[2022-04-05]

Region Östergötland och Stadsmissionen i Linköping tecknar en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap. Syftet är att förstärka stödet till människor som lever i utanförskap.

En överenskommelse i form av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och den idéburna sektorn i frågor som kan omfatta komplexa samhällsutmaningar. Region Östergötland har sedan tidigare ett IOP med Stadsmissionen i Linköping kring EU-migranter och papperslösa. I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden förra hösten förlängde överenskommelsen gavs hälso- och sjukvårdsdirektören också i uppdrag att i dialog med Stadsmissionen utreda förutsättningarna att utvidga målgruppen.

Hemlösa målgrupp

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om ett nytt IOP. Målgruppen för detta är hemlösa i stort behov av hjälp och stöd. Partnerskapet innefattar att ge stöd och hjälp med hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande aktiviteter, tidigt upptäcka behov av sjukvårdsinsatser, hitta, lotsa och följa med till vårdgivare som den enskilde kan få tillit till och att för detta utveckla nya former och nära samverkan med hälso- och sjukvården och tandvården. Regionen kommer att avsätta 400 000 kronor per år till arbetet.

– Det är viktigt att vi nu tecknar denna överenskommelse med målet att möta upp de behov som finns hos de som är mest utsatta i vårt samhälle. Det ger bättre förutsättningar för en jämlik hälso- och sjukvård i Östergötland, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Textansvarig