Region Östergötland

Pandemin påverkar ny treårsbudget

[2020-11-24]

Satsningar på en tillgänglig vård närmare invånarna, stöd till kollektivtrafiken och återhämtning för regionens medarbetare är några av de centrala områdena i den nya treårsbudgeten, som i dag har beslutats i regionfullmäktige. Det är en budget som på många sätt påverkas av covid-19-pandemin.

Treårsbudgeten fastställs vanligtvis i juni, men till följd av covid-19 utbrottet och den osäkerhet som pandemin lett till har beslutet fått skjutas till novembersammanträdet
Vid junisammanträdet beslutade regionfullmäktige om en ny modell för verksamhetsstyrning i Region Östergötland. Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021 är uppställd enligt den nya modellen och utgår ifrån den styrande koalitionens strategiprogram. Det är ett mindre omfångsrikt och mer lättillgängligt dokument än tidigare treårsbudgetar, med sju utpekade fokusområden.

Ekonomisk osäkerhet
Det råder stor osäkerhet kring ekonomin för de kommande åren. Hur samhällsekonomin utvecklas i kölvattnet av pandemin påverkar regionens ekonomiska förutsättningar.

– Oförutsägbarhet har präglat 2020. Coronapandemins utbrott har slagit hårt mot sjukvården, radikalt ändrat förutsättningarna för regionens skatteintäkter och kostnaderna för sjukvård. Samtidigt har läget varit tufft för det östgötska näringslivet, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Tillskott till vården
Ett viktigt fokusområde i budgeten är att tillgodose invånarnas behov under och efter pandemin. Till följd av pandemin avsätts 140 miljoner kronor under 2021 för att möta minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken och 5 miljoner kronor för effekter inom regional utveckling.

Budgeten innehåller satsningar på vården på sammanlagt 482 miljoner. Av förstärkningen avser 180 miljoner ett tillfälligt bidrag för att klara av uppdraget med den framskjutna vården.

– Alltför många östgötar har fått vänta för länge på sin vård, inte minst under den pågående pandemin. Tack vare utökade statsbidrag kan vi göra en kraftfull satsning på att öka vårdkapaciteten så att fler får vård i tid, säger Kaisa Karro.

Nära vård och digitalisering
Hållbar kompetensförsörjning är ett annat fokusområde.
– Under flera år har regionen haft en ansträngd situation när det gäller vårdplatser, ekonomi och kompetensförsörjning. Det har inneburit påfrestningar i framför allt dygnet-runt­verksamheterna, vilket förstärkts under pandemin. Det blir nu viktigt att ge medarbetarna möjlighet till återhämtning och även att fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen på kort och lång sikt, säger Kaisa Karro.
Andra fokusområden som lyfts fram är fortsatt arbete med digitalisering, utveckling av primärvården och omställning till Nära vård. Även insatser för att säkerställa den högspecialiserade vården är i fokus.

Minska klimatpåverkan
Treårsbudgeten lyfter också stärkt miljö- och klimatarbete. Där handlar uppdragen om att utveckla det regionala klimat- och miljöarbetet och att minska Region Östergötlands klimatpåverkan i stort, bland annat genom att utveckla en långsiktigt hållbar materialförsörjning i hälso- och sjukvården.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88