Region Östergötland

Nytt regionalt serviceprogram tas fram

[2022-02-17]

Ett nytt regionalt serviceprogram som ska gälla till och med år 2030 kommer att tas fram. Stöd för att drivmedelsstationer på landsbygden ska kunna möta nya lagkrav prioriteras i det uppdaterade programmet för 2022. Det har trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutat.

Bilden visar Michael Cornell.

Det övergripande målet med det Regionala serviceprogrammet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjuda god servicenivå inom rimliga avstånd. Serviceprogrammet används som underlag för prioriteringar av stöd. Programmet uppdateras en gång per år och samtidigt görs en handlingsplan för det kommande året. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden antog i dag den nya versionen för 2022. Dessutom beslutades att ta fram ett nytt regionalt serviceprogram som ska gälla mellan 2023 och 2030. Det är regeringen som erbjudit regionerna att ta fram och genomföra sådana program även i fortsättningen.

– Syftet med programmet har varit att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för boende, besökare och näringsliv i Östergötlands landsbygder. Programmet har varit framgångsrikt och medverkat till förbättrade förutsättningar så därför har vi tackat ja till regeringens erbjudande om att fortsätta arbeta med det, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Arbetet med att ta fram det nya regionala programmet kommer att pågå under 2022.
Drivmedelsstationer prioriterade
Målen i Regionalt serviceprogram handlar om tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel och betaltjänster. Ytterligare ett målområde rör kommunal och regional serviceplanering. De insatser som kommer att prioriteras under 2022, och som ska bidra till att nå målen, är att ge information och råd till kommunala tjänstepersoner och till lokala serviceföretagare kring vilka stödinsatser som finns för drivmedelsstationer. Anledningen till prioriteringen, och till att regionens investeringsstöd i första hand kommer gå till drivmedelsstationer med låg omsättning, är en ny lagstiftning som träder i kraft i år och gäller korrosionsskydd av rör under mark.

– Det är viktigt att det finns tillgänglighet till drivmedel i hela länet och att även fristående drivmedelstationer med låg omsättning i serviceglesa områden kan möta det nya lagkravet, säger Michael Cornell.

I andra hand kommer regionen att prioritera investeringsstöd till dagligvarubutiker som har svårt att möta oförutsedda händelser och utgifter.
Arbetet för att stärka länets kommuner kring serviceplanering fortsätter också. Målet är att alla kommuner ska ha en aktuell service- eller varuförsäljningsplan.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten