Region Östergötland

Nytt rapportverktyg ger tydligare bild av hur befolkningen mår

En lång rad med människor, vuxna och barn, äldre och yngre står på rad. De har ryggen mot oss.

[2021-11-30]

Region Östergötland har tagit fram Områdesprofiler, ett nytt flexibelt digitalt verktyg som visar hur invånarna i ett visst område mår, baserat på levnadsvanor, socioekonomi och faktorer som påverkar hälsan. Verktyget ska ge vårdcentralerna stöd i det hälsobefrämjande arbetet.

Från 1 januari 2020 har Region Östergötlands vårdcentraler ett utökat uppdrag att arbeta för en god och jämlik hälsa för alla boende i sitt närområde, inte enbart de som är patienter.

Till stöd för primärvården har regionen därför utvecklat verktyget Områdesprofiler som sammanställer och paketerar befintlig befolkningsdata på ett helt nytt sätt.

Det gör det möjligt att få fram uppgifter om levnadsvanor, psykisk ohälsa, och alkohol- och tobakskonsumtion hos invånarna på kommun-, och länsnivå. Med hjälp av det digitala verktyget går det också att zooma in på varje enskilt vårdcentralsområde för att ta fram fakta om exempelvis ekonomisk standard, utbildningsnivå, arbetslöshet, trångboddhet, andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet.

– Vårdcentralerna har god kännedom om sina patienter, men i och med det nya uppdraget så behöver de också få övergripande information om befolkningen. Här får vi en klar bild av vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns i närområdet. Det är ju först när det finns ett tydligt underlag att utgå ifrån som det är möjligt att kunna arbeta riktat på ett bra sätt, säger Helena Balthammar (S), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förutom att verktyget ger vårdcentralerna ökad kunskap, så öppnar det också för mer samarbete mellan primärvården och kommuner, skolor och andra samhällsaktörer.

– Det här handlar ju om statistik som redan finns, men som inte varit tillgänglig för oss på det här sättet tidigare. När vi nu kan få tillgång till samma siffror så kommer det att vara lättare att skapa en gemensam bild över utvecklingsområden, och hur vi ska arbeta tillsammans i det hälsobefrämjande arbetet, säger Elin Granath, chef för Vårdcentralen Boxholm.

Verktyget går att nå via Region Östergötlands webbplats: Områdesprofiler Östergötland

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen