Region Östergötland

Nya spår ska stärka tågtrafiken i Östergötland

[2020-06-05]

För första gången har Region Östergötland tagit fram en strategisk målbild för hur engagemanget i regional tågtrafik ska se ut i framtiden. Målbilden är satt till år 2040, då Ostlänken, järnvägssträckan mellan Järna och Linköping, är på plats. På totalen blir det ett ökat engagemang i regional tågtrafik. Beslutet klubbades i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Bilden visar människor på en perrong.

Med en långsiktig målbild kan Region Östergötland som kollektivtrafikmyndighet agera och planera för att möta det framtida behovet av tågresor inom, samt till och från Östergötland. Resandet förväntas öka ännu mer fram till 2040, inte minst när Ostlänken är på plats. Det tillsammans med Region Östergötlands politiska mål om att öka kollektivtrafikens marknadsandel ger behov av en mer långsiktig plan för tågtrafikens utveckling i länet.

"Kräver stor framförhållning"

– I och med Ostlänkens tillkomst får den regionala tågtrafiken större möjlighet att utvecklas. Ett bättre trafikutbud skapar i sin tur attraktivitet för Östergötland som arbetsmarknadsregion. Eftersom infrastruktursatsningar kopplat till tågtrafik är dyra, har väldigt långa cykler och kräver stor framförhållning är det viktigt att visualisera målbilden redan nu, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Östgötapendeln är fortsatt länets stomme för både regional tågtrafik och kollektivtrafiksystemet generellt. I högtrafik trafikeras pendeln med taktfast 15-minuterstrafik mellan Norrköping, Linköping och Mjölby och halvtimmes trafik mellan Norrköping, Linköping och Motala. Östgötapendeln kommer även att kompletteras med snabbare regionaltåg mellan Norrköping, Linköping och Mjölby, vilket ökar utbudet och kortar restiderna. En annan viktig åtgärd för Östgötapendeln är den nya stationen i Malmslätt (Linköping västra). Den är till för att ge en snabbare väg till målpunkterna Mjärdevi och universitetet och kan även avlasta Linköpings resecentrum.

Förutom stationen Linköping Västra tillkommer en ny stationsort i Åby för att stärka tåglinjerna och motivera trafikutökningarna på Uven-sträckan och Nyköpingsbanan. Trafiken på Nyköpingsbanan kommer att försörjas med halvtimmestrafik. Detta innebär att Krokek (Kolmården) får två avgångar i timmen både till Norrköping och i riktning mot Stockholm. Frågorna om regionaltågen kommer att behandlas inom det storregionala samarbetet " En Bättre Sits" som leds av Mälardalsrådet.

– Ostlänken ger oss en snabb förbindelse mellan Östergötland och Stockholm och med regionaltågen på Nyköpingsbanan och Uven-sträckan skapas ett tågsystem med goda pendlingsmöjligheter till och från flera omkringliggande orter. Förbättrade pendlingsmöjligheter är en nyckelfaktor för att kunna matcha jobb och människor på ett effektivt sätt. Med det nya upplägget är potentialen stor att få fler att välja kollektivtrafiken. Förutom att det finns en ökad klimatmedvetenhet, är det dessutom praktiskt och attraktivt för studie- eller arbetspendling, säger Julie Tran.

Viktig knutpunkt

I målbild 2040 kommer det på totalen att bli ett ökat engagemang i regional tågtrafik. Mjölby lyfts fram som en viktig knutpunkt för den regionala tågtrafiken. I Mjölby knyts trafik från Östgötapendeln som Mälardalståg som trafikerar Ostlänken ihop med såväl Örebro som Jönköping. Antalet avgångar från Mjölby kommer även att öka. I högtrafik ökas antalet avgångar mellan Mjölby och Linköping/Norrköping från fyra till sex avgångar i timmen och mellan Mjölby och Motala blir ökningen från två till fyra avgångar per timme.

Även Motalas framtida position blir tydlig i målbilden . Den visar att med utbyggt dubbelspår till Hallsberg och med Ostlänken på plats, blir restiden från Motala till Örebro 45 minuter, samma restid som Motalabon väntas få till Linköping.
Sedan remissversionen togs fram har ytterligare två utredningar gjorts vilka har arbetats in i den slutliga versionen. Det handlar om stråket från Mjölby till Hallsberg, samt trafiken på Nyköpingsbanan.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010.-103 94 88