Region Östergötland

Ny treårsbudget beslutad

[2022-06-21]

Mer resurser till primärvården och fortsatt fokus på nära vård, kompetensförsörjning, digitalisering och hälsofrämjande insatser. Det är en del av innehållet i den treårsbudget som regionfullmäktige beslutade på tisdagen.

Treårsbudget med fokusområden beskriver Region Östergötlands politiska lednings mål för den kommande treårsperioden inom alla regionens ansvarsområden; hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. På tisdagen antog regionfullmäktige treårsbudgeten för perioden 2023-2025 efter sedvanlig budgetdebatt.
– Mandatperiodens sista budget är klubbad och det känns väldigt bra. Vi har lagt en grund för tre nya bra år där vi sätter vården, personalen och utvecklingen i centrum. Nu ser vi fram emot att de satsningar vi lagt i budgeten blir verklighet, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Osäker världsekonomi

Region Östergötlands budget uppgår totalt till 22 miljarder kronor. I budgeten konstateras att den ekonomiska utvecklingen under den kommande treårsperioden är fortsatt osäker. Två år av pandemi och den ryska invasionen av Ukraina har lett till massiv påverkan på världsekonomin. I budgeten beskrivs att Region Östergötlands ekonomi under många år har varit stabil. Dock har den underliggande kostnadsutvecklingen varit högre än utvecklingen av skatteintäkter och insatser för att dämpa kostnadsutvecklingen väntas fortsätta. Regionen budgeterar ett negativt resultat såväl 2023 som 2024 men ska vara åter i nivå med det finansiella målet år 2025. För år 2023 är det budgeterade resultatet minus 230 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av tillfälligt ökade pensionskostnader.

Under 2023 görs ett resurstillskott på sammanlagt 885 miljoner kronor, varav 795 miljoner till hälso-och sjukvården. Av dessa är 350 miljoner engångsmedel och 445 miljoner ramhöjande. Inom primärvården satsas 420 miljoner på tre år, varav 105 miljoner under 2023.
– Idag har vi antagit en stark och bra budget för hela Östergötland. Det är det är satsningar på 855 miljoner där 795 går till hälso- och sjukvård. Vi gör en stor satsning på primärvården eftersom den är avgörande för att östgötarna ska få vård i tid. Vi är fast beslutna att tillgängligheten ska öka, äger Kaisa Karro.

Inom hälso- och sjukvården och tandvården kommer stort fokus under 2023 att läggas på vård som blivit framskjuten under pandemin. Samtidigt pågår också ett arbete för att förbättra tillgängligheten på längre sikt. Omställning till mer nära vård och digitalisering i hälso- och sjukvården ska fortsätta.

Kompetensförsörjning i fokus

Ett annat område som lyfts fram är kompetensförsörjning. En rad satsningar ska göras för att ge möjlighet till kompetensutveckling, stärka ledarskapet och förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det handlar bland annat om att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin, erbjuda fler sjuksköterskor och undersköterskor betald specialistutbildning, lönesatsningar och att arbeta för att minska beroendet av bemanningsföretag. Insatser för ökad jämställdhet lyfts också fram tydligt i den nya treårsbudgeten.

Länk till treårsbudget 2023-2025 med fokusområden 2023

Text: kommunikationsenheten