Region Östergötland

Ny länstransportplan tas fram

[2020-09-24]

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för Östergötland. "Det handlar om viktiga infrastruktursatsningar för regionens utveckling", säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Bild på Julie Tran, regionråd

Region Östergötland ansvarar för att upprätta en investeringsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Länstransportplanen omfattar investeringar i delar av det statliga vägnätet, inklusive cykelvägar, medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder och miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet.

Regeringen väntas besluta om en ny infrastrukturproposition våren 2021 och i samband med det ge regionerna uppdraget att upprätta nya länstransportplaner. Därför börjar nu arbetet med att revidera den nuvarande planen för Östergötland, som antogs 2018. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fattade på torsdagen beslut om process för att ta fram en ny plan inför beslut våren 2022.

Hållbart resande

– Infrastruktur har inget egenvärde i sig utan skapar förutsättningar för att människor ska kunna ta sig till arbete, studier och service och för näringslivet att transportera varor och tjänster. Det är därmed en central del i den regionala utvecklingen. Länstransportplanen pekar på våra prioriterade satsningar i länets infrastruktur, där inriktningen på hållbart resande är en röd tråd, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Utgångspunkten för planen är den nya regionala utvecklingsstrategin, som ska vara färdig i början på nästa år. Planen tar också sin utgångspunkt i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i tågtrafik och de storregionala analyser och strategier som tagits fram för transporter i Stockholm-Mälarregionen. Länstransportplanen kommer att utgå från den nu gällande planen, vilket innebär att pågående projekt och projekt som kommit långt i planeringen ska fullföljas.

"Stor vikt på god dialog"

Länstransportplanen tas fram tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationen.
– I arbetet lägger vi stor vikt på god dialog och samverkan med berörda aktörer. Särskilt länets kommuner har en mycket viktig roll för att vi ska få en bra bild av infrastrukturens behov och brister, inte minst med tanke på att åtgärder inom transportinfrastruktur påverkar den fysiska planeringen i kommunerna, säger Julie Tran.

Länk till beslutsärendet

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88