Region Östergötland

Ny länstransportplan knyter ihop Östergötland

[2022-03-31]

I dag antog trafik- och samhällsplaneringsnämnden den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.

En del av en cykelväg där markeringen för cykel visas.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 antogs i dag, efter att ha varit på remiss hos olika instanser som kommuner, regioner och myndigheter. Det är en uppdaterad version av den länstransportplan som beslutades 2018. Av de totalt 1,7 miljarder kronor som finns i den nya planen fördelas cirka 500 miljoner kronor på infrastrukturobjekt som det redan fattats beslut om i den tidigare planen.
Det har successivt skett en förskjutning mot mer fokus på bland annat kollektivtrafikfrämjande åtgärder. I tidigare plan har mer än hälften av satsningarna gått till större väginvesteringar. I den nya planen avsätts 33 procent av den totala summan till större väginvesteringar. Utöver kollektivtrafik har potten till gång- och cykelvägar ökat. Ett exempel är en cykelbana längsmed väg 215 genom Skärblacka, som tilldelas pengar under planperioden.

Hållbara transportslag
– För att uppnå regionens mål om att minska klimatutsläppen från transportsektorn är det nödvändigt att vi ställer om våra resor till mer hållbara transportslag som kollektivtrafik, gång och cykel. Därför känns det som en självklarhet att prioritera infrastruktursatsningar inom de här områdena, säger Martin Tollén (S), 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Utgångspunkten för Region Östergötlands infrastrukturplanering är den regionala rumsliga inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin. Där slås det fast att ett Östergötland som är geografiskt sammanhållet stärker förutsättningarna för hållbar utveckling och goda livsvillkor. Som ett led i strategin finns åtgärder på riksväg 35 med i länstransportplanen. 220 miljoner kronor avsätts för åtgärder längs sträckan Rösten-Åtvidaberg mellan åren 2025 och 2033. Det är den fjärde etappen och innebär att hastighetsbegränsningen blir 100 kilometer i timmen på hela vägen från Linköping till Åtvidaberg.

Underlättar resandet för alla
36 miljoner kronor avsätts också för trimningsåtgärder på enskilda vägar. Här ligger Östergötland i topp jämfört med andra regioner i östra Mellansverige.

– Totalt sett är det här en bra plan. Vi fullföljer vårt fokus på omställningen mot hållbara transporter och följer inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin. Vi knyter ihop länet med åtgärder på det större vägnätet såväl som på det mindre och underlättar därmed resandet för alla östgötar, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Länstransportplanen kommer nu att skickas till regeringen som underlag för ekonomisk tilldelning. Beslut i regeringen väntas före sommaren och därefter fastställer regionfullmäktige planen.

Text: kommunikationsenheten