Region Östergötland

Minskad klimatpåverkan i nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

Bilden visar en buss.

[2020-11-30]

Klimatneutralt resande, fler som väljer kollektivtrafik och ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det är några av målen i det uppdaterade Regionala trafikförsörjningsprogrammet som regionfullmäktige nu har ställt sig bakom.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030 är ett strategiskt dokument som beskriver inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Efter samråd med företrädare för till exempel länets kommuner, angränsande län, olika resenärsgrupper och näringslivet har det regionala trafikförsörjningsprogrammet uppdaterats. Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde antogs den nya versionen.

– Kollektivtrafiken är en samhällsservice som många gånger är en förutsättning för människor att pendla till arbete och studier. Den bidrar även till den regionala utvecklingen, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Minskad klimatpåverkan
I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs hur kollektivtrafikens ska utvecklas utifrån sex olika målområden. Det handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, ett klimatneutralt resande, en god geografisk tillgänglighet och om att få fler nöjda resenärer, öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och öka kollektivtrafikens marknadsandel.
Redan i dag är all kollektivtrafik i Östergötland fossilfri. Målet är att ytterligare minska klimatpåverkan genom drivmedel med bra klimatprestanda och att sänka energiförbrukningen för fordon som kör i stadstrafik.

– Förutom klimatnytta bidrar både biogas- och eldrivna bussar till fler samhällsnyttor. Biogas produceras till stor del av avfall och är därmed en del av den cirkulära ekonomin. Eldrivna fordon minimerar utsläppen av lokala luftföroreningar, har låg energiförbrukning och betydligt lägre bullerpåverkan, säger Julie Tran.

Alternativ till bilresor
I programmet beskrivs också vilket utbud av kollektivtrafik som finns i olika delar av länet. Målen för en god geografisk tillgänglighet är att erbjuda alla invånare kollektivtrafik i någon form och 90 procent ska kunna nyttja linjelagd kollektivtrafik. Större orter, med minst 900 invånare, ska ha tillgång till en tät och snabb kollektivtrafik som kan vara ett gott alternativ till resor med bil.

– För ett mer hållbart resande behöver möjligheten till resor med en kombination av olika färdsätt öka. Att kombinera gående, cyklande och kollektivtrafikåkande bidrar till att minska bilresandet. Regionen har som ambition att ligga i framkant när det gäller kombinerad mobilitet och att utforska nya modeller inom området, säger Julie Tran.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen