Region Östergötland

Lokalt utbrott av VRE på Vrinnevisjukhuset

[2021-05-19]

En klinik vid Vrinnevisjukhuset har drabbats av ett utbrott av den multiresistenta bakterien VRE. Representanter för kliniken, Smittskydd och vårdhygien och lokal sjukvårdsledning arbetar med att hantera utbrottet.

Bild på händer som tvättas.

Utbrottet av VRE (vancomycinresistent enterokock) berör ett 10-tal patienter som vårdats på en avdelning på kirurgiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset. Det handlar om en tarmbakterie som är resistent mot antibiotika och därför svårbehandlad. Den drabbar oftast personer som är sköra, har sår, katetrar eller andra infarter. Bakterien får dessutom lätt fäste på olika ytor och kan därigenom spridas vidare. VRE är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

"Bekymmersamt"

– Utbrottet är bekymmersamt, särskilt med tanke på det pressade läget vid sjukhuset utifrån pandemin. Vi har nu bildat en särskild arbetsgrupp som vidtar ett antal kraftfulla åtgärder för att hantera situationen. För att skydda patienter från smitta har vi fått göra en mindre neddragning av antalet vårdplatser, säger Erik Stenkvist, chefläkare vid Vrinnevisjukhuset.

Sedan utbrottet blev känt har en särskild arbetsgrupp tillsatts. I den ingår representanter från lokal särskild sjukvårdsledning, kirurgiska kliniken, Smittskydd och vårdhygien och ansvariga för lokalvård. Rum med plats för mer än en patient har gjorts om till enkelrum på den berörda avdelningen.

Noggrann städning

Andra åtgärder som vidtas är provtagning av patienter inför inskrivning till vårdavdelning, under vårdtiden och vid utskrivningen, provtagning på ytor och noggrann städning av utrymmen.

– Som alltid är det också viktigt med att alla medarbetare har en hög följsamhet till basala hygien- och klädregler, understryker Erik Stenkvist

Patienter som drabbats får också riktad information om hur de ska förhålla sig under och efter tiden på vårdavdelningen.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen