Region Östergötland

Kortare vårdtid med äldremottagningar i primärvården

Bilden visar projektledare Jan Marcusson, distriktsläkare Magnus Nord och Gun Lindgren, som är samordnare för primärvården.

[2020-01-10]

Genom att ta ett helhetsgrepp kring äldres hälsa har antalet vårddagar i slutenvården för den aktuella gruppen minskat med 17 procent. Det visar projektet Riktad primärvård för äldre, vars resultat presenterades under fredagen. ”Det här är mycket positivt”, säger Mara Kosovic, chef för Primärvårdscentrum.

Nio vårdcentraler runt om i länet har deltagit i projektet under två års tid. De har alla skapat varianter av äldremottagningar för personer över 75 år, som i framtiden riskerar att få ett stort vårdbehov. Vilka dessa personer är har identifierats med hjälp av ett IT-verktyg som projektet har utvecklat.

Patienterna har därefter erbjudits en kontaktsköterska som tillsammans med ansvarig läkare och andra aktörer, till exempel den kommunala hemsjukvården, har upprättat en vårdplan för varje patient. Sammanlagt rör det sig om 800 patienter.

Ser till helheten

I stället för att behandla symtom och sjukdomar var för sig, har patienter på äldremottagningarna bedömts utifrån ett helhetsperspektiv. Där ingår medicinsk behandling och läkemedel, men även funktion, aktivitet, social situation och särskilt fokus på individens egna behov.

­– En stor utmaning i projektet har varit att skapa fungerande arenor för möten mellan flera vårdaktörer kring de sköra äldre. Inom detta område finns stora möjligheter till ytterligare förbättringar av vården, säger Magnus Nord, distriktsläkare på Vårdcentralen Valla och kliniskt projektansvarig.

Under fredagen presenterades resultatet på en workshop på Campus US för ett 15-tal deltagare. För patienterna i projektet har antalet vårddagar i slutenvården sjunkit med 17 procent. Utan att antalet besök i primärvården har ökat. Om hela regionen använder arbetssättet uppskattas den årliga effektiviseringen till minst 150 miljoner kronor.

”Tydliga effekter”

– Vi hade en förhoppning om att det skulle gå bra, men vi visste inte att det skulle bli så här tydliga effekter. Det ser lovande ut att införa det här arbetssättet i regionens verksamheter, säger projektledaren Jan Marcusson, som är professor vid Linköpings universitet.

Så här säger Mara Kosovic, chef för Primärvårdscentrum, om resultatet:

– Det här är mycket positivt och inte så överraskande, det finns flera studier som visar att väl utbyggd primärvård är kostnadseffektiv. Vi har fokus på äldre i vår verksamhetsplan i år, det är vårt uppdrag och det här projektet går helt i linje med det. Målet är att äldre människor ska få likvärdigt vård oberoende var de bor i länet.

Projektet är ett samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings universitet. Arbetssättet med ett helhetstänk kring sköra äldre initierades i regionen i närsjukvården i östra Östergötland.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Vårdcentraler som ingår i projektet

 • Cityhälsan Centrum, Norrköping
 • Cityhälsan Norr, Norrköping
 • Helsa Kneippen, Norrköping
 • Vårdcentralen Brinken, Motala
 • Vårdcentralen Ekholmen, Linköping
 • Vårdcentralen Kisa
 • Vårdcentralen Ljungsbro, Linköping
 • Vårdcentralen Valdemarsvik
 • Vårdcentralen Valla, Linköping

Äldre i Östergötland (över 75)

 • 41 863 personer
 • 9,2 procent av Region Östergötlands population
 • Använder årligen cirka 2,2 miljarder kronor

eller…

 • 1/4 av regionens sjukvårdskostnader
 • 1/4 av regionens primärvårdskostnader
 • 1/3 av regionens slutenvårdskostnader

Fakta: Äldre nu och i framtiden, Jan Marcusson

Andra webbplatser