Region Östergötland

Hur väljs behandling efter en främre korsbandsskada?

[2020-01-27]

En av de vanligaste allvarliga knäskadorna är skada i främre korsbandet. Förr eller senare måste beslut om behandling fattas. Ska patienten genomgå en rekonstruktionsoperation med efterföljande rehabilitering, eller genomgå enbart rehabilitering? I sin avhandling studerar Hanna Tigerstrand Grevnerts vilka skäl som ligger till grund för behandlingsval.

Bilden visar Hanna Tigerstrand Grevnerts, fysioterapeut.

Hanna Tigerstrand Grevnerts är fysioterapeut vid Rörelse och hälsa i Närsjukvården i centrala Östergötland, och Motions- och idrottsskadeenheten vid Rehab Öst. I sin avhandling utvärderar hon också mätegenskaper för patientskattningsformuläret International Knee Documentation Committtee Subjective Knee Form (IKDC-SKF). I en studie har 219 patienter med en främre korsbandsskada följts utifrån vilken behandling som valts, när valet gjordes och på vilka grunder.

Operationsbeslut fattas tidigt
– Vi såg att ett beslut för rekonstruktionsoperation som fattas tidigt efter en skada, i hög grad tas på grund av att patienten har höga aktivitetskrav. Ett beslut som fattas senare efter skadan grundar sig däremot mycket på att patienten upplever knäledsinstabilitet, säger Hanna Tigerstrand Grevnerts.

Skillnaden grundar sig på att man ofta väljer rekonstruktionsoperation i tidigt skede förebyggande när man vet att patienten ska tillbaka till knäkrävande idrott som exempelvis fotboll på högre nivå. Om så inte är fallet avvaktar man ofta och ser hur knäets funktion är vid belastning, och väljer då rekonstruktionsoperation när knäet är instabilt.

Resultaten visar att ett beslut att behandla med enbart rehabilitering i hög grad fattas för att patienten har tillräckligt god funktion eller inte har besvär från knäledsinstabilitet. I patientskattningsformuläret IKDC-SKF, och vid självskattad instabilitet sågs dock ingen skillnad under de första tre månaderna efter skada, mellan de patientgrupper som valde rekonstruktionsoperation och de som valde att behandla med enbart rehabilitering.

– Det är intressant att patienterna som väljer rekonstruktionsoperation i ett subakut skede själva skattar instabilitet och IKDC-SKF lika under de tre första månaderna, precis som de patienter som väljer att fortsätta rehabiliteringen utan rekonstruktionsoperation, säger Hanna Tigerstrand Grevnerts.

Patientskattningsformulär på svenska 
Under rehabiliteringen av en främre korsbandsskada är det även viktigt att utvärdera knäfunktionen kontinuerligt. För att kunna göra det på ett säkert sätt krävs välbeprövade mätmetoder och instrument. International Knee Documentation Committtee Subjective Knee Form (IKDC-SKF) är ett patientskattningsformulär som är välanvänt över hela världen vid främre korsbandsskador. Det är framtaget för att användas för att utvärdera symptom, funktion och fysisk aktivitet efter en knäskada. Det har inte funnits tillgängligt på svenska tidigare, och det har heller inte funnits någon sammanställning över formulärets mätegenskaper; validitet, reliabilitet och hur väl det speglar förändringar hos patienten.

I avhandlingen har patientskattningsformuläret översatts till svenska, och den svenska versionens mätegenskaper prövats.

– Resultatet visar att IKDC-SKF har goda mätegenskaper och kan rekommenderas att användas på patienter med en främre korsbandsskada, säger Hanna Tigerstrand Grevnerts.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28