Region Östergötland

Händelö Eco Industrial Park blir centrum för industriell och urban symbios

[2020-01-15]

Nu startar ett EU-finansierat projekt i syfte att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping till ett centrum och föredöme för industriell och urban symbios. Det övergripande målet är att visa vägen till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

Sverige har som mål att minska nettoutsläppet av växthusgaser till 0 år 2045. Det är ett ambitiöst mål som bland annat kräver att näringslivet genomför en rad åtgärder för att bli mer resurs- och energieffektivt och växlar över till förnybar energi och förnybara produkter. Industriell och urban symbios är ett verktyg för att uppnå detta. Det handlar om ett ökat samarbete mellan flera aktörer för att uppnå en ökad återvinning, återanvändning, ökad användning av biomassa samt ökad resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Kluster av industrier
Händelö Eco Industrial Park bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara. Restprodukter och avfall driver kraftvärmeverket. Restånga från kraftvärmeverket används i tillverkningen av etanol och foder. Koldioxiden som bildas vid tillverkningen görs om till kolsyra och används i livsmedelsindustrin. Restprodukter från tillverkningen av etanol och foder omvandlas till biogas och gödsel.

Även om befintlig park har kommit en bra bit på väg är utvecklingsmöjligheterna stora, och samarbetspartnerna vill med detta projekt attrahera fler miljöföretag till Händelö, samt visa vägen för vad som är möjligt att åstadkomma inom den växande bioekonomin.

Samarbetsprojekt startar
Nu startar därför ett samarbetsprojekt i syfte att utveckla Händelö Eco Industrial Parks verksamhet ytterligare, samt paketera och sprida den kunskap och erfarenhet som byggts upp kring industriell och urban symbios, för att vara ett stöd för andra företag och regioner som planerar att resurs- och energieffektivisera sina verksamheter. En besöksverksamhet kommer att utvecklas, vilken beräknas medföra ett stort intresse inte bara regionalt, utan även nationellt och internationellt. Det övergripande målet är att bidra till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

– Händelö Eco Industrial Park är ett mycket bra exempel på hur man kan uppnå stora miljövinster som samtidigt bidrar till ett lönsamt och robust näringsliv. Detta är en satsning som är betydelsefull för Norrköping, men även för regionen i dess helhet. Den bidrar samtidigt till att ytterligare stärka Östergötlands varumärke som ett län som ligger långt framme inom miljöteknik och hållbar utveckling, säger Eva Andersson (S), regionråd i Region Östergötland.

Många aktörer
Projektet kommer att pågå 2020-2023 och har en budget på drygt 3,4 miljoner kronor, varav hälften finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra hälften av deltagande aktörer. Det är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer och finansiärer är
Region Östergötland, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, Linköpings universitet, Sankt Kors fastighets AB, Nodra, E.ON och Lantmännen Agroetanol.

Projektet bedöms ha goda förutsättningar att leda till markant minskade koldioxidutsläpp, minskad elförbrukning och ett ökat nyttjande av förnybar energi. På Händelö finns bland annat idag Sveriges första storskaliga infångning av koldioxid från en industriell process. I dagsläget omhändertas cirka 80 000 ton per år och planer finns för att utöka omhändertagandet ytterligare. Projektet ska dessutom leda till en ökad efterfrågan på energieffektiva och förnybara produkter kopplat till såväl produktionsprocesser som transporter.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88