Region Östergötland

Hälso- och sjukvården förstärks med 110 000 000 kronor

[2021-09-28]

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har i dag beslutat om nya uppdrag till vårdgivarna inför 2022. Uppdragen lyfter upp viktiga förbättringsområden utifrån behovsanalyser och dialoger med patienter och anhöriga. Nära vård är ett av de områden som hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter fram i uppdragen till vårdgivarna inför nästa år.

Bilden visar händer på en person som använder mätutrustning.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas med 110 miljoner kronor för demografisk och medicinsk utveckling samt för nya och förändrade behov. Av dessa medel förstärks den nära vården med 20 miljoner kronor. Det innebär bland annat att vården ska ges med geografisk närhet, exempelvis för att kunna erbjuda hembesök och mera avancerad vård i hemmet. Men också digitala lösningar är en viktig del av den nära vården, för att förbättra till exempel egenmonitorering i hemmet.

– En samordnad vård som utgår från den enskildes behov ger högre kvalitet. Detta är oerhört viktiga satsningar för att ge vård efter behov och för att säkerställa en jämlik och trygg vård i hela Östergötland, säger Helena Balthammar (S), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Uppdragen blir utgångspunkt för de kravspecifikationer som tas fram inför höstens HSN-beslut om överenskommelser med regionens produktionsenheter och avtal med privata vårdgivare. I uppdragen formuleras ett antal löften till patienterna som handlar om att ge tillgång till god och likvärdig vård men också bland annat om bemötande, information och delaktighet.

– Relationell närhet och god tillgänglighet kommer alltid att vara av avgörande betydelse för att skapa trygghet, tillit och för att kunna bedriva en personcentrerad vård säger Kerstin Sjöberg (C), 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inom följande prioriterade vårdområden satsar hälso- och sjukvårdsnämnden extra resurser:
Screening för colorectal cancer, 6 mkr
Diabeteshjälpmedel. 11 mkr
Fetma hos barn, 6 mkr
Kvinnosjukvård (stärkt omhändertagande), 2 mkr
Psykisk hälsa (våldsutsatta samt ätstörning), 2 mkr
Primärvården – nära vård, 20 mkr
TBE-vaccin, 8 mkr
Cancerläkemedel, 40 mkr
Kostnadsökningar HSN (sjukresor, läkemedel etcetera), 15 mkr
Totalt 110 mkr

Textansvarig: Nyhetsredaktionen