Region Östergötland

God effekt av hälsosamtal i vården

[2021-06-21]

Personer som deltagit i två hälsosamtal med fem års mellanrum hade en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom än de som inte deltagit. Det visar en ny rapport med en kartläggning av levnadsvane- och hälsoförändringar efter hälsosamtalen i primärvården.

Bilden visar Helena Järnåsen som pratar med en patient under ett hälsosamtal.Bilden visar hälsokurvan med de olika områdena som anges i siffror.

Primärvården i Region Östergötland har erbjudit hälsosamtal till invånare i specifika åldersgrupper sedan 2012. Inför hälsosamtalen har deltagarna fått lämna prover och fylla i en enkät om hälsa och levnadsvanor. Själva samtalet på vårdcentralen tar en timme med fokus på individuella hälsoråd och motiverande samtal.

— Syftet är främst att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, men även andra sjukdomar som kan förebyggas med goda levnadsvanor, säger Anna Kappling, utvecklingsledare och koordinator för hälsosamtalen vid Folkhälso- och statistikenheten i Region Östergötland.

Med hjälp av mätinstrumentet Hälsokurvan ser deltagarna sin risknivå för hjärt-kärlsjukdom, kopplad till levnadsvanor, livssituation, psykisk hälsa och kolesterol. Risken klassas i olika nivåer, från låg till mycket hög.

Hälsokurva visar risk
Kartläggningen som har genomförts av Folkhälso- och statistikenheten i Region Östergötland följer upp effekter och förändring. Den bygger på en jämförelse mellan det första och andra hälsosamtalet med fem års mellanrum, och en jämförelse med invånare i samma åldersgrupper som inte har deltagit i hälsosamtal tidigare.

Vi ser vissa positiva förändringar hos deltagarna som fått hälsosamtal. När ett uppföljande hälsosamtal hölls efter fem år hade andelen med låg risk för hjärt- och kärlsjukdom (vilket är den lägsta risknivån enligt Hälsokurvan) ökat, säger Anna Kappling.

Andelen deltagare med måttligt till kraftigt förhöjd risk kopplat till blodtryck och kolesterol var betydligt lägre bland de som deltagit i ett tidigare hälsosamtal jämfört med de som inte gjort det. Den goda effekten tros vara en kombination av flera faktorer där hälsosamtalet är en av de bidragande faktorerna.

Breddinförs i Östergötland
Det har hittills varit ett frivilligt åtagande för vårdcentralerna att erbjuda hälsosamtal i sitt utbud. Men från 2022 breddinförs hälsosamtalen i Region Östergötland och alla vårdcentraler kommer att bjuda in alla listade 40- och 50-åringar.

Även om de stora effekterna kommer synas på längre sikt, är det glädjande att hälsosamtalen visar på positiva effekter redan efter fem år. Nu vill vi som region ytterligare stärka det förebyggande arbetet och målet är att från och med nästa år erbjuda samtliga 40- och 50-åringar hälsosamtal, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Inga pekpinnar
Helena Järnåsen, sexualrådgivare och dietist i primärvården, håller hälsosamtal på Vårdcentralen Tannefors i Linköping.

 Många är glada att få inbjudan, vilket gör det extra roligt att ha samtalen. Hälsosamtalen och proverna inför dem är sätt att fånga upp hälsorisker tidigt. Vi ger inga pekpinnar utan tittar på riskkurvorna och pratar om vad man kan göra för att sänka sin risk om en sådan finns. Patienterna får även feedback på alla bra saker de redan gör, säger Helena Järnåsen.

Om man ligger på rött på något område (= hög risk) kan det motivera till en förändring. Det kan till exempel vara dålig sömn, stress, blodfetter eller alkoholkonsumtion som sticker ut. En del deltagare får remisser till mer hjälp i vården men för de flesta räcker det med hälsosamtalet.

Det betyder mycket att bli uppmärksam och börja tänka på sina levnadsvanor. Mycket går att ändra på själv, säger Helena Järnåsen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010.103 76 28

 

Riktade hälsosamtal enligt Hälsokurvan infördes i primärvården i Östergötland 2012 och har varit ett frivilligt åtagande för vårdcentralerna sedan dess. Under 2012-2015 bjöds slumpmässigt utvalda män och kvinnor i åldersgrupperna 40, 45, 50, 55, 60, 65 och 70 år in till ett hälsosamtal. Sedan 2016 erbjuds hälsosamtal till åldersgrupperna 40, 50, 60 och 70 år. Från och med oktober 2018 finns även möjligheten att erbjuda hälsosamtal till personer som faller utanför de givna åldersgrupperna, men som bedöms vara i behov av ett hälsosamtal.