Region Östergötland

Fullmäktigebeslut om ny treårsbudget

[2021-06-23]

Regionfullmäktige har i veckan beslutat om ny treårsbudget. Fokus under 2022 ligger på insatser för att hantera pandemins konsekvenser. Det handlar bland annat om att arbeta ikapp framskjuten vård och öka tillgängligheten. Nära vård, hälsofrämjande insatser, digitalisering och klimat- och miljöarbete är andra prioriterade områden.

Efter en omfattande debatt klubbade regionfullmäktige på tisdagen den styrande koalitionens treårsbudget med fokusområden för 2022-2024. Treårsbudgeten beskriver den politiska ledningens vision och mål utifrån ett antal fokusområden.

Pandemin och dess stora påverkan på alla regionens ansvarsområden var ett genomgående tema i budgetdebatten. Inte bara hälso- och sjukvården utan även kollektivtrafiken och det regionala utvecklingsarbetet har på olika sätt drabbats av covid-19.
– Vården har varit i ett exceptionellt pressat läge och pandemin är inte över än. Budgeten siktar framåt för en omstart av Östergötland 2022, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Osäker konjunktur

I budgeten konstateras att ekonomin för de kommande åren präglas av stor osäkerhet. Konjunkturen kan snabbt ändras, vilket får direkt påverkan på regionens intäkter. Vidare konstateras att verksamheten är starkt påverkad av pandemin med en rad eftersatta behov. Under 2022 görs extra satsningar på totalt 898 miljoner kronor för att möta dessa.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas med 110 miljoner kronor för nya och förändrade behov. HSN får också 180 miljoner kronor i engångsmedel, vilket motsvarar statsbidraget för att hantera framskjuten vård till följd av pandemin.
– Att arbeta med tillgängligheten och den uppskjutna vården är en av de största utmaningarna framåt, säger Kaisa Karro.

Tillskott till kollektivtrafiken

Även kollektivtrafiken förstärks för att kunna upprätthålla trafikutbudet trots minskat resande. Det handlar om engångsmedel för intäktsbortfall inom trafiken med upp till 90 miljoner kronor för 2022. Likaså förstärks det regionala utvecklingsarbetet för att kunna göra fler insatser som stöttar det regionala näringslivet.

Även medarbetarpolitiken är ett av fokusområdena i budgeten. Det handlar bland annat om insatser som ska öka regionens attraktivitet som arbetsgivare. Bland annat avsätts 15 miljoner kronor i engångsmedel för medarbetarnas återhämtning.
Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro passade under fullmäktigedebatten på att tacka alla medarbetare:
– Jag kan inte nog understryka vårt stora tack till alla medarbetare och chefer som har gjort sitt yttersta under pandemin.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen