Region Östergötland

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Östergötland

[2022-04-05]

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. I rapporten Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021 från Sveriges kommuner och regioner (SKR) redovisas de 65 insatser som Region Östergötland gjort inom satsningen under det gångna året.

En mage på en kvinna som är gravid. Ett par händer håller i ett par barnskor på magen.

Totalt redovisas nära 600 insatser som landets regioner har gjort under 2021. 65 av dem har genomförts i Region Östergötland. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.
Bland annat har regionen genomfört föräldragrupper för personer som flytt sina hemländer med innehållsmässigt och språkligt anpassad information och aktiviteter. Regionen har även arbetat med att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare.
Förlossningsvården och kvinnohälsan i Östergötland håller en hög kvalitet som står sig väl såväl nationellt som internationellt. Något som inte minst bekräftats då regionen 2021 fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård när det gäller avancerad kirurgi för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning.

Positiv utveckling
Regionen Östergötlands fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling när det gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2021 ökade andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök från 85,9 procent till 90,6 procent.
Samtidigt står förlossningsvården inför utmaningar. Antalet förlossningar har ökat med cirka 20 procent under en tioårsperiod och stabiliserats omkring 5 000 förlossningar årligen. Andelen riskgraviditeter har stigit från 27 procent år 2007 till omkring 70 procent år 2021.

– Kvinnosjukvården och neonatalvården har genomfört många kvalitetshöjande förbättringar de senaste åren. Vi har en mycket god förlossningskedja och neonatalvård i Östergötland med fantastisk personal. Det är glädjande att patienter gett verksamheten goda betyg i graviditetsenkäten, som nyligen släpptes. Många av de satsningar vi gjort har varit kopplade till personalförstärkningar som varit nödvändiga för patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Tobias Ekenlie, chef för barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland och fortsätter:

– Det är fortfarande svårt att rekrytera personal med viss kompetens, till exempel barnmorskor, så vi fortsätter arbeta med vår kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Digitala vårdkontakter
Totalt har regionerna tillsammans genomfört nästan 600 insatser under 2021. Fokus är att förstärka de olika stegen i vårdkedjan, tillhandahålla tydlig och anpassad information till kvinnor och deras familjer samt insatser för att kunna erbjuda digitala vårdkontakter. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också gett en snabb skjuts i utvecklingen av nya, digitala arbetssätt.

Text: kommunikationsenheten

 

Regionernas redovisning 2021, satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård
Nationella förbättrade resultat 2015–2021:
Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt mellan 2019 och 2021. Deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige. Ökningen mellan år 2015 och 2021 motsvarar att ungefär 8 000 fler kvinnor gick på eftervårdsbesök år 2021.
Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Även under det senaste året ses en förbättring. Minskningen motsvarar att omkring 170 färre nyfödda drabbades 2021 jämfört med 2015.
Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Även under det senaste året ses en förbättring. Minskningen motsvarar att omkring 170 färre nyfödda drabbades 2021 jämfört med 2015.

Överenskommelsen
Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet. Under 2021 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna. 62 miljoner kronor har fördelats till Region Östergötland 2021.
Graviditetsenkäten är en del av överenskommelsen och lanserades i december 2020 och har skickats ut under hela 2021. Enkäten är riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Syftet är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning.
Resultaten ger regionerna ett mycket viktigt underlag för att förbättra vården inom hela förlossningsvårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.