Region Östergötland

Fler skadeanmälningar till Löf 2019

[2020-02-19]

Förra året tog Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) emot 894 skadeanmälningar som handlade om Region Östergötland. Det är en ökning jämfört med året innan.

Bilden visar händer som opererar.

I Östergötland har skadeanmälningarna ökat med 60 stycken, från att vara 834 år 2018 till 894 under 2019. I hela landet tog Löf emot cirka 17 900 anmälningar 2019. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2018.

– Vi ser samma trend när det gäller anmälningar till patientnämnden. Vi ser också en liten ökning av medvetenheten om att man kan få sin sak prövad. Det är bra att skador i vården anmäls så att det kan bli en förbättring och patientsäkerheten öka, säger Mona Ahlberg, verksamhetschef för patientnämnden i Region Östergötland.

Löf bedömer att anmälningarna kommer att fortsätta att öka även under kommande år. Det beror på flera saker. Det handlar till exempel om att det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och högre levnadsålder. Det kan också bland annat handla om att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa liksom om att regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet, som ökar kunskapen om försäkringen.

Vanligast vid sjukhusvård
74 procent av skadeanmälningarna i Region Östergötland det senaste året handlar om sjukhusvård. 12 procent handlar om primärvård, 10 procent om tandvård och 4 procent rör övriga frågor. Vanligast är skador i samband med operation.

Under 2019 betalades drygt 610 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet. I drygt 40 procent av ärendena som beslutades beviljades patienterna ersättning.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

Skadeanmälan
En skadeanmälan ska göras av en patient som anser sig ha drabbats av en skada under sin vårdtid. För att man ska få ersättning från patientförsäkringen måste skadan ha gått att undvika. Patienter och andra har också möjlighet att söka ersättning från Region Östergötland om man skulle råka ut för skador vid besök i regionens lokaler. Det kan exempelvis handla om ett olycksfall eller en stöld. Kliniker och andra verksamheter kan ge mer information och blankett för skadeanmälan.

Andra webbplatser