Region Östergötland

Färre dödsfall på US trots pandemin

[2021-11-18]

Färre personer avled på Universitetssjukhuset i Linköping (US) under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det visar en granskning som Region Östergötland har gjort.

Bilden visar Stefan Franzén.

Region Östergötland har jämfört dödsfallen på Universitetssjukhuset i Linköping (US) under 2020, när det var pandemi, med dödsfallen 2019. Undvikbara skador (vårdskador) med dödlig utgång har också jämförts. En genomgång av journaler har gjorts för att göra analysen.

– Granskningen är ett led i vårt patientsäkerhetsarbete. 2020 hade vi en väldigt stor belastning på sjukhusvården med många svårt sjuka patienter med covid-19. Man kunde befara att det skulle påverka patientsäkerheten och medföra ökad dödlighet och ökad andel vårdskador så vi ville undersöka om det blev så, förklarar Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Färre avled
Granskningen visar att 574 personer avled på US 2020, jämfört med 626 patienter under 2019. Antalet dödsfall 2020 var även färre än genomsnittet för perioden 2015-2019, som var 620. Samsjukligheten såg likadan ut under 2019 och 2020. Majoriteten av patienterna hade en måttlig eller omfattande samsjuklighet, det vill säga hade andra diagnoser utöver dödsorsaken. De vanligaste diagnoserna var hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke.
Av de avlidna med bekräftad covid-19 under 2020 var den dödsorsaken hos knappt hälften, 45 procent. Hos en nästan lika stor andel, 44 procent, fanns även andra bidragande orsaker till dödsfallet.
Journalgranskningen visar vidare att den övervägande andelen av dödsfallen under både 2019 och 2020 inte var undvikbara (det fanns ingen underliggande skada som kunde ha medverkat till dödsfallet). Endast en undvikbar skada bedömdes ha bidragit till dödsfallet under respektive år.

Fantastiskt arbete
– Resultatet är lite förvånande med tanke på den kris vi ställdes inför. Trots den kunde vi upprätthålla en god kvalitet på sjukhusvården och det är väldigt positivt. Den främsta anledningen till att vi lyckades är våra medarbetare som har gjort ett fantastiskt arbete under den här tuffa tiden, säger Stefan Franzén.

I rapporten konstateras att det är oklart om den lägre dödligheten har påverkats av att många äldre med omfattade samsjuklighet och skörhet som hade covid-19 avled i särskilt boende eller i hemmet och aldrig kom till sjukhuset.

– Det är svårt att jämföra eftersom vi inte vet om de hade vårdats på sjukhus om det inte hade varit pandemi. Vi tror dock inte att dödligheten har påverkats av att många patienter fick sin vård uppskjuten eftersom det är patienter med tillstånd som inte är livshotande, säger Stefan Franzén.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen