Region Östergötland

Faktorer innan födseln kan påverka diabetesrisk

[2021-12-07]

Övervikt hos mamman under graviditeten samt hög födelsevikt verkar vara faktorer som bidrar till att öka risken för typ-1 diabetes. Det visar ST-läkaren Nina Lindells avhandling som bygger på populationsbaserade registerstudier.

Nina Lindell och sonen Gustav.

Avhandlingen undersöker riskfaktorer runt graviditet och förlossning för att se om de skulle kunna öka eller minska risken för att barn och ungdomar utvecklar typ 1-diabetes. Bland annat undersöks om risken påverkades av förlossningssättet, av mammans BMI eller viktuppgång under graviditeten eller av barnets födelsevikt i relation till graviditetslängden. I studien ingick 9 376 barn och ungdomar som har diagnostiserats med typ 1-diabetes mellan 1982 och 2011 och som fanns registrerade i det svenska barndiabetesregistret (SWEDIABKIDS). Dessa jämfördes med en kontrollgrupp från det svenska medicinska födelseregistret (MFR) med barn utan diabetes, men med samma kön och som var födda samma dag och år och i samma del av Sverige (totalt 37 504 individer). Data hämtades också från Bättre Diabetes Diagnostik (BDD) studien.

– Jämfört med barnen i kontrollgruppen var det fler barn med typ 1-diabetes som hade en mamma som varit överviktig eller som haft fetma tidigt i graviditeten. Proportionen av mödrar med högt respektive lågt BMI skilde sig också åt beroende på i vilket åldersspann som barnen/ungdomarna insjuknat i typ 1-diabetes, säger Nina Lindell.

Resultaten visar att det var vanligare att barn som insjuknat i typ 1-diabetes i ung ålder, under 10 år, hade en mamma som varit överviktig eller som haft fetma under graviditeten medan de som insjuknade mellan 15 och 19 år oftare hade en mamma som hade varit underviktig under graviditeten. Hur stor viktuppgång mamman hade haft under graviditeten verkade inte vara en faktor som påverkade risken för barnet att insjukna i typ 1-diabetes. Moderns övervikt och fetma skulle också kunna leda till ett tidigare insjuknande i T1D hos barn med genetisk risk för sjukdomen.

– Generellt gav de identifierade riskfaktorerna endast en marginell ökning av risken för typ1-diabetes men med tanke på att dessa faktorer är vanliga i populationen så ger även en liten riskökning stor påverkan på antalet nyinsjuknande i typ 1-diabetes, säger Nina Lindell.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandlingen "Perinatal risk factors for type 1 diabetes in children and adolescents" lades fram av Nina Lindell den 3 december vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.