Region Östergötland

EU-pengar ska främja företagssamverkan samtidigt som utsläpp av växthusgaser kan minskas

[2020-02-04]

Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till stora klimat- och miljönyttor. Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, har beviljats EU-medel för att tillsammans med flera av länets kommuner främja industriell och urban symbios och därigenom stärka det östgötska näringslivet.

Projektinnehållet grundar sig på erfarenheter från forskningsprojekt inom området, genomförda vid Linköpings universitet. Nyckelaktörer i arbetet är de kommunala näringslivskontoren som ska förmedla kunskap till lokala verksamhetsutövare och skapa arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan. På detta sätt ska de offentliga aktörerna fungera som katalysatorer för skapandet av fler resurssamarbeten mellan företag. Samtidigt kan en ökad kännedom om befintliga resursströmmar bidra till att attrahera nya företag till en viss plats och även stimulera till nyföretagande.

– Genom projektet ser vi möjligheter att lokalt tillföra resurser och kompetens för näringslivets utveckling och samtidigt bidra till Vadstena kommuns mål om ökad tillväxt och hållbarhet, säger Jessica Hallros, verkställande direktör på Vadstena Turism & Näringsliv AB och näringslivsansvarig i Vadstena kommun.

"Viktigt verktyg"

Projektets insatser ingår i en större kraftsamling kring industriell symbios som också omfattar en utveckling av Händelö Eco Industrial Park. Ett samarbete som inte enbart är väl känt i Sverige utan som också lockar ett stort antal utländska delegationer varje år.

– Industriell och urban symbios är ett viktigt verktyg i det regionala tillväxtarbetet, säger Eva Andersson (S), regionråd i Region Östergötland. Det är dessutom få regioner som har bättre förutsättningar för detta än Östergötland. Den forskning som genomförs på Linköpings universitet och symbiossatsningarna på Händelö i Norrköping ger en god grund för att jobba vidare med åtgärder för att stimulera sådan samverkan i andra östgötska företag.

Gemensam arena

Projektet stöttas av även av Tekniska verken, E.ON, Ragn Sells och Econova, som alla erbjuder möjligheter att omhänderta befintliga restflöden för vidareförädling och nyttjande i andra verksamheter eller samhällsfunktioner. Dessa är alla viktiga aktörer i ett skapa ett mer resurseffektivt Östergötland och har kompetens och erfarenheter som kan nyttjas för att utveckla detta för länet redan starka styrkeområde ytterligare.

– Tekniska verkens vision är att vi bygger världens mest resurseffektiva region. För att nå dit krävs samarbete mellan alla samhällets aktörer och inte minst mellan de företag som verkar i regionen. Mot bakgrund av det känns det här projektet både viktigt och angeläget i vårt fortsatta arbete mot en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet. Här får vi en gemensam industriell arena där vi kan lära oss av varandra samtidigt som det ger oss en möjlighet att identifiera och utveckla nya möjligheter, säger Mile Elez, teknisk direktör vid Tekniska verken i Linköping AB.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88

Fakta:
Industriell och urban symbios handlar om att ett rest- eller biflöde från ett företag kan nyttjas som insatsvara hos ett annat företag. Detta innebär minskat behov av jungfruliga råvaror när något som tidigare klassificerats som avfall kan nyttjas som resurs i ett annat företag. Detta är något som medför en god affär för båda parter och en viktig del i arbetet med att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och bidra till målet att Sverige ska bli koldioxidneutralt till år 2045.

Total projektbudget: 3,6 miljoner kronor

Projektägare: Region Östergötland (genom Energikontoret Östergötland)
Medverkande aktörer: Region Östergötland, Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Motala kommun, Växtkraft Mjölby, Vadstena kommun, Åtvidabergs kommun, Östergötlands miljönätverk, E.ON, Tekniska Verken, Ragn Sells, Econova och Länsstyrelsen Östergötland

Huvudfinansiär för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden.