Region Östergötland

Dödsfall med bekräftad covid-19 granskas

[2020-08-11]

En majoritet av dem som avlidit med bekräftad covid-19 utanför sjukhus hade bakomliggande sjukdomar, mycket hög ålder och betydande skörhet. Det framgår av en granskning som Region Östergötland genomfört.

Bilden visar Stefan Franzén

Region Östergötland har granskat samtliga dödsfall i länet där personen haft bekräftad covid-19 och avlidit i hemmet eller i särskilt boende. Genomgången omfattar 122 personer, det vill säga 51 procent av de totalt 240 personer med covid-19 som hade avlidit i länet när granskningen genomfördes.

En genomgång har gjorts av journalerna för att kunna bedöma samsjuklighet, skörhet och funktionsstatus innan personen insjuknande. Dödsorsaken har i dödsorsaksintyget uppgetts vara covid-19 men andra sjukdomstillstånd kan ha bidragit eller ibland varit avgörande dödsorsak – till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens.

– Granskningen är ett led i vårt patientsäkerhetsarbete och ett sätt att lära oss mer om covid-19 och hur vi ska hantera sjukdomen. Vi har även inlett en journalgranskning för dem som avlidit på sjukhus med covid-19, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Samsjuklighet vanligt

Av genomgången framgår att 111 av de avlidna utanför sjukhus hade omfattande samsjuklighet och 11 måttlig samsjuklighet. Åldern hos de avlidna var hög, hälften av dem var 88 år eller äldre. För 15 procent av dödsfallen bedömdes covid-19 vara den direkta dödsorsaken, hos 70 procent en bidragande orsak och hos 15 procent bedömdes orsaken vara andra sjukdomar och då oftast hjärtsjukdom.

– I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående. För många har det säkerts känns tungt att veta att personen drabbats av covid-19 och närstående har kanske inte heller haft samma möjligheter att göra besök den sista tiden, säger Stefan Franzén.

Granskningen har även tittat på vilka vårdinsatser som gjorts. I 90 procent av fallen har det funnits vårdplaner upprättade. Morfinpreparat var vanligen basen i den palliativa behandlingen och i enstaka fall behandling med syrgas. Det har sällan varit symtom från luftvägarna som dominerat den sista tiden före dödsfallet utan oftare allmän försvagning, enligt granskningen.

Dödsfall hade rapporterades från 38 kommunala boenden i länet, vilket motsvarar 16 procent av alla boenden. 84 procent av boendena hade alltså inga rapporterade dödsfall med covid-19. Mer än ett dödsfall har rapporterats från 23 boenden och det högsta antalet dödsfall på ett enskilt boende var 8. Enstaka dödsfall förekom på 15 boenden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88