Region Östergötland

Dödsfall i covid-19 på sjukhus granskade

[2020-08-31]

De flesta patienter som har avlidit på sjukhus med bekräftad covid-19 hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. I omkring 15 procent av fallen bedöms dödsorsaken sannolikt vara en annan än covid-19. Det visar den andra delen i Region Östergötlands granskning av dödsfall i regionen.

Bild på Stefan Franzén

Region Östergötland har tidigare redovisat granskningen av dödsfall med bekräftad covid-19 utanför sjukhus. Nu är nästa del i granskningen klar, som omfattar de personer som avlidit med bekräftad covid-19 på något av länets tre sjukhus. Region Östergötland har granskat samtliga journaler för att analysera dödsfallen utifrån ålder, kön, samsjuklighet och vardaglig funktion (skörhet) före covid-19. Ett syfte har också varit att värdera i vilken utsträckning covid-19 orsakade patientens död.

123 patienter

Genomgången omfattar 123 patienter med bekräftad covid-19 som avlidit på något av länets sjukhus fram till den 31 juli. Av dem avled 98 personer på vårdavdelning och 25 på intensivvårdsavdelning. Dödsorsaken har i dödsorsaksintyget uppgetts vara covid-19 men andra sjukdomstillstånd kan ha bidragit eller ibland varit avgörande dödsorsak – till exempel svår hjärtsjukdom eller avancerad cancer.

Bland dem som avled på intensivvårdsavdelning bedömdes covid-19 vara den dominerande dödsorsaken i en stor majoritet av fallen, 72 procent. Bland dem som avled på vårdavdelning var det vanligare att covid-19 var en bidragande orsak tillsammans med andra sjukdomar. Det gällde för 60 procent av fallen.

– Och precis som bland dem som avled utanför sjukhus, bedömdes dödsorsaken vara en annan än covid-19 i omkring 15 procent av dödsfallen på sjukhus, både på vårdavdelning och på intensivvårdsavdelning, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

"Kompletterande bild"

– Den här typen av journalgranskning ger en kompletterande bild till den officiella dödsfallsstatistiken. Det är en annan metodik, som gör att siffrorna kan skilja sig åt.
För jämförbarheten nationellt och internationellt behöver vi luta oss mot den officiella statistiken, men vår granskning visar att bilden är mer komplex.

Granskningen visar att de som avled på sjukhus i de allra flesta fall hade flera andra sjukdomar utöver covid-19. Bland dem som avled på vårdavdelning hade fyra av fem patienter minst tre andra sjukdomar. En stor majoritet var också mycket sköra, nio av tio som avled på vårdavdelning hade betydande eller allvarlig skörhet.

– Många av dem som har avlidit på sjukhus har varit sjuka och sköra redan innan de fick covid-19, säger Stefan Franzén. Och de som har avlidit på vårdavdelning hade en mer omfattande samsjuklighet och skörhet än de som har avlidit på intensivvårdsavdelning.

– Det speglar det vi har sett under våren. Det här är en komplex sjukdom, där de som är riktigt sköra och har många olika sjukdomar har svårt att tillgodogöra sig intensivvård.

Få yngre

Medianåldern bland dem som avled på vårdavdelning var hög, 83 år, medan de som avled på intensivvårdsavdelning hade en lägre medianålder på 69 år. Dödsfallen i de yngre ålderskategorierna är få, totalt sett var det bara nio patienter under 60 år som avled på sjukhus.

– Att medianåldern var högre bland dem som avled på vårdavdelning beror på att samsjuklighet och skörhet blir vanligare med stigande ålder, förklarar Stefan Franzén. De sköraste patienterna, som inte kan tillgodogöra sig intensivvård, är därför oftast också äldre.

Granskningen bekräftar också bilden av långa vårdtider för patienter med covid-19 inom intensivvården. Medelvårdtiden för de patienter som avled på vårdavdelning var 6,8 dagar medan snittet på intensivvårdsavdelningen var 24,2 dagar, med en variation på mellan 1 och 101 dagar.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88