Region Östergötland

Covid-19-provtagning av barn utifrån medicinska behov

[2020-09-09]

Samtidigt som smittspridningen av covid-19 är mycket låg i Östergötland hör många av sig om provtagning på barn och ungdomar. Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för att provta barn med milda förkylningssymtom. "Sannolikheten att det rör sig om covid-19 är i dagsläget mycket liten", säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Bilden visar ett PCR-prov.

Ett par veckor in på höstterminen är det många, både barn och vuxna, som drabbas av höstsnuvor. Detta har resulterat i många frågor till hälso- och sjukvården från föräldrar om provtagning på förkylda barn. Samtidigt är smittspridningen i Region Östergötland mycket låg. Provtagningsresultaten visar att endast cirka en procent av dem som har provtagits i länet har covid-19.

Folkhälsomyndigheten har i en ny vägledning rekommenderat så kallad PCR-provtagning för coronavirus även på förskole- och skolbarn om det finns en ökad regional eller lokal smittspridning. Detta beslutas då av Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland.

Många "höstsnuvor"

Föräldrar uppmanas att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.
– Nu har vi den bekanta situationen att många "höstsnuvor" börjar cirkulera när sommaren är över. Smittspridningen av covid-19 är dock ytterst låg och därför är allmän provtagning av förskole- eller skolbarn inte nödvändig i dagsläget. Vi har också sett att smittspridning av covid-19 från barn är liten och att barn vanligen får en mycket mild sjukdom säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Stanna hemma

Barn med mer påtagliga och långvariga symtom som misstänks ha covid-19 provtas inom både öppen och slutenvård efter att en medicinsk bedömning gjorts.
Britt Åkerlind understryker att såväl barn som vuxna, oavsett positivt eller negativt test för covid-19, ska stanna hemma tills de är symtomfria.
– Rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdom gäller oberoende av vilken infektion det gäller och har visat sig ha god effekt – under våren 2020 cirkulerade betydligt färre infektioner totalt sett, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen 

Detta gäller vid symtom

I de fall inget prov tagits behöver barnet stanna hemma så länge symtom finns och ytterligare 2 dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det gått 7 dagar efter insjuknandet, kan det återgå till skola och annan verksamhet.

Detta gäller vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar stannar barn hemma enligt samma rutiner som vuxna.
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.
I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården, men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare.

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.